Mundhygiejne – en udfordring i et voksenliv med skizofreni

Psykiatri | Dorte Buxbom Villadsen | 7. Jan 2019 kl. 2:32 |

At mundhygiejne er en udfordring hos voksne med skizofreni, var et af de tydeligste fund i en interviewundersøgelse, hvor 23 voksne med denne diagnose deltog ultimo 2015. Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, hvordan hverdagslivet hos voksne med skizofreni influerer på varetagelsen af daglig mundhygiejne – set fra patientens perspektiv.1  Forud for interviewundersøgelsen blev der ...

Det er velkendt, at psykiatriske patienter har en betydelig overdødelighed, ikke mindst for de alvorligere lidelser som skizofreni, hvor dødeligheden er vurderet til at være to-tre gange højere end for den generelle befolkning.1  Udover en forøget dødelighed på grund af kardiovaskulære sygdomme, cancer og respiratoriske sygdomme, skyldes overdødeligheden en forøget risiko for selvmord.(Ibid.) Patienter med ...

Reduktion af tvang – erfaringer fra Aabenraa

Psykiatri | Mikkel Højlund | 17. Dec 2018 kl. 11:51 | ,,

Tvangsanvendelse i den psykiatriske behandling er et alvorligt indgreb i den personlige frihed, og netop derfor er det et område med stor politisk bevågenhed.  Som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 afsattes midler til forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. I Region Syddanmark deltog Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa med et integreret åbent/lukket afsnit med ...

Det er almindeligt for patienter med skizofreni og bipolar lidelse at have perioder med agitation. Agitation er en tilstand med excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre, rastløshed og hyper vigilitet. Der er risiko for aggressiv og fysisk voldelig adfærd, hvis der ikke hurtigt og effektivt skabes kontrol over den agiterede tilstand.  Behandlingen af ...

Skizofreni rammer ca. 0,5% af baggrundsbefolkningen, hvoraf de fleste patienter har et kronisk forløb, da næsten 10% er institutionaliserede og 90% er førtidspensionerede. Klinisk er skizofreni karakteriseret ved kognitiv dysfunktion (perception, hukommelse, tænkning), positive symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger) og negative symptomer (initiativløshed, social isolation). Grundet antipsykotikas relative gunstige effekt på positive symptomer har der været mest fokus på ...

Skizofreni rammer ca. 0,5% af baggrundsbefolkningen, hvoraf de fleste patienter har et kronisk forløb, da næsten 10% er institutionaliserede og 90% er førtidspensionerede.1 Klinisk er skizofreni karakteriseret ved kognitiv dysfunktion (perception, hukommelse, tænkning), positive symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger) og negative symptomer (initiativløshed, social isolation).2 Grundet antipsykotikas relative gunstige effekt på positive symptomer har der været mest ...

Overdødelighed hos patienter med skizofreni er velkendt og er fortsat én af de væsentligste sundhedsfaglige udfordringer i behandlingen af disse patienter. Den præmature død skyldes primært død af naturlige årsager, særligt hjerte-kar-sygdomme (metabolisk syndrom). Metabolisk syndrom, defineret som forøget taljemål, forøget blodtryk og forstyrrelser i fedt- og sukkerstofskiftet giver signifikant højere risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom ...

Behandlingsresistent skizofreni vurderes at ramme cirka en tredjedel af alle med skizofreni og defineres generelt  som utilstrækkelig effekt af behandling efter mindst 2 forløb med førstevalgspræparater af antipsykotika. Clozapin, er det mest effektive antipsykotikum, og anbefales ved behandlingsresistent skizofreni med variation i retningslinjer og kliniks praksis. Prædiktorer for behandlingsresistent skizofreni spiller en væsentlig rolle identifikationen ...

Behandlingsresistent skizofreni vurderes at ramme omkring en tredjedel af alle med skizofreni og defineres generelt som utilstrækkelig effekt af behandling efter mindst to forløb med førstevalgspræparater af antipsykotika.1 Clozapin er det mest effektive antipsykotikum2 og anbefales ved behandlingsresistent skizofreni med variation i retningslinjer og klinisk praksis.3,4 I Danmark, og i de fleste andre lande, er ...

Børn af forældre med alvorlig psykisk lidelse har en øget risiko for selv at udvikle en psykisk lidelse. Har man én forælder med skizofreni, er livstidsrisikoen 7% for at udvikle skizofreni1 og 55% for at udvikle en eller anden form for psykisk lidelse.2 Ligeledes ser man oftere hos disse børn forsinkelse i den kognitive og ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge