Patienter med skizofreni har næsten tredoblet overdødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen. En tredjedel af denne overdødelighed kan forklares ved unaturlige årsager såsom selvmord og ulykker, mens resten skyldes naturlige dødsårsager fra især hjerte-kar-sygdomme.1  Disse patienter dør gennemsnitligt omkring 20 år tidligere end den generelle befolkning. I et vist omfang antages dette at skyldes en usund ...

Siden årtusindskiftet er der kommet tiltagende empirisk evidens for, at forstyrrelser i selvet er et kardinalt fænomen ved skizofreni-spektrum lidelser. Ideen er ikke ny, men kan findes i stort set alle fundamentale tekster om skizofreni.1-4  Hypotesen er, at en basal forstyrrelse af selvet er et grundlæggende og vedvarende træk hos personer med lidelser indenfor det ...

Personer, der lider af skizofreni, har ofte en rusmiddelrelateret diagnose. En stor undersøgelse i Danmark har for nylig fundet, at sammenfald mellem skizofreni og nogensinde at have haft et rusmiddelproblem er 37%.1  Et stort forbrug af rusmidler kan forværre og forøge psykotiske symptomer for denne gruppe,2,3 og resulterer ofte i et sværere sygdomsforløb sammenlignet med ...

Negative symptomer er et overordnet begreb, der dækker over en heterogen gruppe af forskellige symptomer ved skizofreni (figur 1). Disse er alle defineret ved en reduktion i, eller et fravær af, normale menneskelige egenskaber – deraf begrebet ”negative”. Dette er i modsætning til betegnelsen ”positive” symptomer, der anvendes om oplevelser, som ikke er alment menneskelige, ...

De seneste årtier har der været fokus på fysisk sundhed hos patienter med psykisk sygdom. Kardiovaskulær sygdom (CVD) bevirker, at patienter med skizofreni har en kortere livslængde end den generelle befolkning,1,2,3 og forventet livslængde er særligt forkortet hos mænd.4  Den forhøjede risiko for CVD kan forklares ved flere faktorer, herunder usund livsstil med rygning, dårlig ...

Mundhygiejne – en udfordring i et voksenliv med skizofreni

Psykiatri | Dorte Buxbom Villadsen | 7. Jan 2019 kl. 2:32 |

At mundhygiejne er en udfordring hos voksne med skizofreni, var et af de tydeligste fund i en interviewundersøgelse, hvor 23 voksne med denne diagnose deltog ultimo 2015. Formålet med forskningsprojektet var at undersøge, hvordan hverdagslivet hos voksne med skizofreni influerer på varetagelsen af daglig mundhygiejne – set fra patientens perspektiv.1  Forud for interviewundersøgelsen blev der ...

Det er velkendt, at psykiatriske patienter har en betydelig overdødelighed, ikke mindst for de alvorligere lidelser som skizofreni, hvor dødeligheden er vurderet til at være to-tre gange højere end for den generelle befolkning.1  Udover en forøget dødelighed på grund af kardiovaskulære sygdomme, cancer og respiratoriske sygdomme, skyldes overdødeligheden en forøget risiko for selvmord.(Ibid.) Patienter med ...

Reduktion af tvang – erfaringer fra Aabenraa

Psykiatri | Mikkel Højlund | 17. Dec 2018 kl. 11:51 | ,,

Tvangsanvendelse i den psykiatriske behandling er et alvorligt indgreb i den personlige frihed, og netop derfor er det et område med stor politisk bevågenhed.  Som en del af satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 afsattes midler til forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien. I Region Syddanmark deltog Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa med et integreret åbent/lukket afsnit med ...

Det er almindeligt for patienter med skizofreni og bipolar lidelse at have perioder med agitation. Agitation er en tilstand med excessiv motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre, rastløshed og hyper vigilitet. Der er risiko for aggressiv og fysisk voldelig adfærd, hvis der ikke hurtigt og effektivt skabes kontrol over den agiterede tilstand.  Behandlingen af ...

Skizofreni rammer ca. 0,5% af baggrundsbefolkningen, hvoraf de fleste patienter har et kronisk forløb, da næsten 10% er institutionaliserede og 90% er førtidspensionerede. Klinisk er skizofreni karakteriseret ved kognitiv dysfunktion (perception, hukommelse, tænkning), positive symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger) og negative symptomer (initiativløshed, social isolation). Grundet antipsykotikas relative gunstige effekt på positive symptomer har der været mest fokus på ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge