Resiliens dækker over det fænomen, at nogle mennesker undgår at udvikle psykiske lidelser trods udsættelse for risikofaktorer. Social støtte er således en resiliens-faktor for posttraumatisk stress syndrom, da det nedsætter risikoen herfor.1 Social støtte er mest prædiktiv, når den måles som den subjektive fornemmelse af at have nogle at tale med om sine problemer og ...

Af Merete Nordentoft, professor, dr.med. Psykiatrisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Bispebjerg Tidsforløbet for skizofreni kan opdeles i en præmorbid fase, inden de første symptomer viser sig, en prodromal fase med svage og uspecifikke symptomer, en fase med ubehandlet psykose, en fase med psykose efter påbegyndt behandling og endelig en fase, hvor langtidsforløbet er præget af enten ...

Af Jens Kristoffersen, reservelæge, Psykiatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital Behandling af depression med psykosesymptomer udgør en særlig udfordring i forhold til depression uden psykosesymptomer. Electro Convulsive Therapy (ECT) betragtes stadig som værende farmakologisk behandling overlegen.1 Hvad angår farmakologisk behandling, anbefales tricykliske antidepressiva (TCA) i monoterapi som førstevalg,2 mens der ved behandlingssvigt kan overvejes at addere et ...

Af Dorte Sestoft, overlæge, ph.d., Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykisk syge, der begår kriminalitet, vil sædvanligvis ikke blive idømt straf, men i stedet blive dømt til behandling med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Antallet af behandlingsdømte i Danmark er de senere år steget voldsomt fra 297 i 1980 til 2058 i sommeren 2008. Det betyder ...

Af Jimmi Nielsen, reservelæge, ph.d.-studerende, Aalborg Psykiatriske Sygehus, Århus Universitetshospital Egon Toft, professor, overlæge, dr.med., Department of Health Science and Technology, Aalborg University   Pludselig hjertedød forekommer som bivirkning til antipsykotikabehandling og kan optræde hos tilsyneladende hjerteraske personer, hvilket gør den uforudsigelig og særlig traumatisk. Antipsykotika påvirker ionstrømmene, som er ansvarlige for repolariseringen og depolariseringen ...

Af Anders Fink-Jensen, klinikchef, klinisk lektor, dr.med., Psykiatrisk Center, Rigshospitalet Antipsykotisk medikamentel behandling påbegyndtes i 1950’erne og har indiskutabelt revolutioneret behandlingen af psykotiske lidelser. Præparaterne har dog primært effekt på de såkaldte positive psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallucinationer og kun beskeden effekt på negative symptomer såsom manglende initiativ og social tilbagetrækning samt kognitive deficits, ...

Af Søren Birkeland, speciallæge i almen medicin, Kværndrup   Paranoia er betegnelsen for en kronisk paranoid psykose, som alene karakteriseres ved forekomsten af vrangforestillinger. Vrangforestillingerne har ikke – som typisk ved skizofreni – umulighedernes præg, men manifesterer sig ved ikke-korrigerbare og fejlagtige forestillinger inden for rammerne af det almenmenneskeligt begribelige. Der er ingen affektiv eller ...

Af Steen Pehrson, overlæge, dr.med., Hjertemedicinsk Afdeling, Hjertecentret, Rigshospitalet   Flere psykofarmaka kan udløse alvorlig ventrikulær arytmi (proarytmi), som i værste fald kan være dødelig. Opmærksomheden har i særlig grad været rettet mod farmaka, som forlænger hjertemuskelcellernes repolarisering og derved øger det elektrokardiografiske QT-interval, som associeres med optræden af torsade de pointes ventrikulær takykardi (TdP-VT). ...

Af Lone Baandrup, læge, ph.d.,  Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Psykiatrisk Center Glostrup   Skizofreni er en sygdom forbundet med betydelig menneskelig lidelse samt samfundsmæssige omkostninger grundet den tidlige debut, det ofte kroniske forløb og den sporadiske tilknytning til arbejdsmarkedet. Antipsykotika har været hovedhjørnestenen i den farmakologiske behandling af skizofreni, siden præparaterne blev introduceret i 1950’erne.1 ...

Af Jacob Rydkjær, afdelingslæge, ph.d.-studerende, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup Anne Katrine Pagsberg, overlæge, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Bob Oranje, psykofysiolog, ph.d., CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup Forstyrrelser i informationsbearbejdningen har en central rolle i forståelsen af skizofreni og regnes som en mulig årsag til udvikling af psykotiske symptomer såsom hallucinationer og vrangforestillinger.1,2 Informationsbearbejdning kan ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge