Studiet viser, at pembrolizumab signifikant forbedrer responsraten sammenlignet med kemoterapi (55% vs. 29%) ligesom den progressionsfri overlevelse forlænges. Hør Corey J. Langer fremlægge resultaterne og uddybe, at hvis resultaterne bekræftes i andre studier, vil der ske et paradigmeskift i behandlingen af NSCLC. Corey J. Langer, MD, Professor of Medicine at the Hospital of the ...

På ESMO 2016 Copenhagen redegjorde Fabrice Barlesi for resultaterne fra OAK-studiet, der viste, at den mediane overlevelse for alle patienter uanset PDL-1 status blev øget med 4,2 måneder ved behandling med atezolizumab. Fabrice Barlesi, MD. Ph.D. Chef du Service d’Oncologie Multidisciplinaire & Innovations Thérapeutiques, Assistance Publique – Hopitaux de Marseille, ...

Hør Giorgio Vittorio Scagliotti fremlægge resultaterne fra det første randomiserede studie, der vurderer effekten af en andengenerations ALK-hæmmer i sammenligning med andenlinje standard kemobehandling hos ALK-positive patienter, hvor førstelinje behandling ikke har haft den ønskede effekt. Giorgio Vittorio Scagliotti , MD, Professor of Respiratory Medicine at the University of Torino, Head of the Department of Clinical and ...

  Hør Martin Reck fremlægge de væsentligste resultater fra studiet Keynote-024, hvor pembrolizumab sammenlignes med kemoterapi, som førstelinje behandling af avanceret ikke-småcellet lungecancer. Patienterne i studiet var selekterede og havde alle en PD-L1 ekspression over 50%. Behandling med pembrolizumab var på alle parametre signifikant bedre end kemoterapi. Martin Reck, MD, Professor, Head of Department of ...

Se en spændende debat om de nyeste resultater indenfor lungecancer. Som der afslutningsvis bliver sagt “Husk denne dag – den første i en ny epoke for behandling af lungecancer”. Panelet bestod af Martin Reck, MD, Professor, Head of Department of Thoracic Oncology, Lung Clinic Grosshansdorf, Germany, Giorgio Vittorio Scagliotti, MD, Professor of Respiratory Medicine at the ...

Mere end 60 abstracts ved ESMO har dansk deltagelse, ligesom alle danske kræftafdelinger har været med i forskningsprojekter præsenteret ved ESMO. Hør Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus, næstformand i Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, gøre status over ESMO konferencen i København. En konference med store gennembrud, der vil forandre guidelines – ...

Behandlingen af lungecancer bliver mere komplekst, men  de mange nye data der er blevet præsenteret ved ESMO viser også , at de kommer patienterne til gode. I denne video redegør Jens Benn Sørensen, overlæge, dr.med., MPA, associeret professor, Onkologisk klinik, Finsen Centret, Rigshospitalet for en række af de nye data fra ESMO i forhold til ...

Dansk studie har undersøgt, i hvor høj grad ”real-life” patienter er sammenlignelige med patienter, der indgår i fase III-studier af immunterapi. Det viser, at mere end 50% af ”real-life” patienterne adskiller sig fra inklusionskriterierne i forhold til fase III-studier eksempelvis ved at have mere fremskreden sygdom ved diagnosetidspunktet. Spørgsmålet er, om det har nogen klinisk ...

Mange patienter med testikelcancer overlever i dag deres cancersygdom – men nogle rammes at en række forskellige senfølger til behandlingen, der nedsætter patienternes livskvalitet. Nye danske data giver en mulig forklaring. Hør Jakob Lauritsen, læge, klinisk assistent, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, fortælle mere. Du kan læse Jakobs poster her  778PD – Quality of life (QoL) and neurotoxicity ...

Hør Alice T. Shaw, Massachusets General Hospital Cancer Center, Boston, fortælle om, hvorfor det er vigtigt at teste for ALK og ROS 1 mutation og få de nyeste data fremlagt ved ESMO ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge