Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er resultatet af en gradvis destruktion af luftvejene og alveolerne, der er forårsaget af inhalation af skadelige gasser og partikler, mest tobaksrøg.1 KOL er ifølge World Health Organization (WHO) den fjerde-hyppigste dødsårsag på globalt plan, og incidensen er hastigt stigende.1,2  Rygning er den absolut dominerende årsag til KOL, og rygestop er ...

Flytning af opgaver i det danske sundhedsvæsen er et tilbagevendende punkt på den politiske dagsorden. Dette skyldes, at man i de seneste ti år har oplevet et støt faldende antal praktiserende læger og en demografisk udvikling, der går i retning af flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme.1  Endvidere er mange opgaver i årenes ...

Langtidsvirkende bronkodilatorer og inhalationssteroid (ICS) gives til patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) for at reducere symptombyrden og for at forebygge akutte eksacerbationer.  Medicinering af patienter med KOL kan dog være en kompliceret sag. Meget tyder nemlig på, at patienter med KOL responderer forskelligt på inhalationsmedicin, ligesom størrelsen af medicinens gunstige effekt på forekomsten af ...

Dynamisk spirometri har en helt central rolle i vurderingen af mange lungesygdomme og det er glædeligt at og udstyret er så udbredt i almen praksis. Apparaturet kan inddeles i 2 kategorier: det mekaniske spirometer (hvor patienten puster en bælg op) samt det elektroniske, hvor der optegnes kurver. Uanset spirometer-type, er det vigtigt at apparatet kan volumenkalibreres. De vigtigste anvendelse for dynamisk ...

Astma, som er den hyppigste kroniske luftvejssygdom, berører 300.000 i øvrigt sunde og raske børn og voksne i Danmark – og af disse har ca. 10% svær astma. Da sygdommen har betydelige direkte og indirekte omkostninger for samfundet, i form af øget sygelighed og sygefravær, pensionering og for patienten: nedsat livskvalitet, gælder det om at optimere ...

Op mod 50 % af patienterne med svær KOL oplever jævnligt behandlingskrævende forværring af sygdommen, em KOL-eksacerbation, hvilket påvirker deres prognose negativt på lang sigt når der er tale om 2 eller flere om året. Der er en døselighed på 5% ved indlæggelse af akutte eksacerbationer. Årsagen til disse eksacerbationer findes oftest i nedre eller øvre lufftvejsinfektioner – og hos de ...

Af Charlotte Suppli Ulrik, overlæge, Hjerte-Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital  Hos den nydiagnosticerede astmapatient vurderes sværhedsgraden ud fra en kombination af symptomernes hyppighed og sværhedsgrad samt lungefunktionen.  Sværhedsgraden hos patienter med kendt astma vurderes derimod bedst ud fra en kombination af sygdomsaktivitet – det vil sige symptomer og lungefunktion – samt respons på behandling. Hos patienter, ...

Af Klaus Bønnelykke, læge, ph.d.-studerende, Dansk Børne Astma Center, Gentofte Hospital,  og Hans Bisgaard, professor, dr.med., samme sted  Småbørns astmatiske sygdom er forskellig fra astma hos ældre børn og voksne. Flertallet vokser fra symptomerne inden skolealderen, og ofte adskiller både årsager, lungeforandringer og behandlingseffekt sig fra det, vi ser hos større børn. Samtidig er behandlingen ...

To praktiserende læger giver deres bud på de største udfordringer ved behandlingen af lungesygdomme i almen praksis: To af de mest betydende lungesygdomme i almen praksis er KOL og allergiudløst lungelidelse. Som en af de udvalgte kroniske sygdomme har KOL været i fokus gennem en årrække, hvor vi specifikt har fokuseret på diagnostik, rygestop, medicinsk ...

Af Lars Frølund, speciallæge, dr.med., Allergi- og Lungeklinikken i Hellerup og Helsingør Allergisk rhinoconjunctivitis (AR) er et stigende problem, der rammer 10-30% i alle aldersgrupper i den industrialiserede verden. Lidelsen påvirker skolegangen og produktiviteten i arbejdslivet, og patofysiologisk er der store ligheder mellem rhinitis og astma. AR optræder ofte sammen med astma og disponerer til ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge