Klassifikation af kroniske smerter i ICD-11

Reumatologi | Nanna Brix Finnerup | 3. maj 2019 kl. 2:35 |

Kroniske smerter er hyppige ved reumatologiske lidelser. Smerter kan have stor indflydelse på patientens livskvalitet og kan i sig selv give anledning til funktionsnedsættelse. Selvom kroniske smerter er årsag til næsten 20% af alle besøg hos lægen, har de været dårligt og usystematisk repræsenteret i sygdomsklassifikationen ICD (the International Statistical Classification of Diseases and Related ...

Det er velkendt, at kirurgi kan give anledning til kroniske smerter. Til trods for deres egenart er de mest kendte postoperative smerter nok fantomsmerter, men kroniske smerter kan også forekomme efter andre kirurgiske indgreb. Hyppigheden varierer betydeligt, fra 5% til 70%, afhængigt af hvilket indgreb, der er tale om. Amputation (op til 70% får fantomsmerter), thorakotomi ...

Lænderygsmerter er blandt de ledende årsager til begrænset fysisk aktivitet, reduceret livskvalitet, tab af arbejdsevne, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet verden over. Trods utallige studier på området er det stadig uklart, hvilke risikofaktorer der medvirker til udvikling og manglende helbredelse af lænderygsmerter. Det hæmmer udarbejdelsen og etableringen af forebyggende strategier for den generelle befolkning. En af årsagerne til ...

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter1,2 og er ofte forbundet med højere smerteintensitet,3,4 større grad af funktionsbesvær,5 øget forbrug af analgetika6 og sundhedsydelser,7 samt ringere effekt af behandlingen.8,9 Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og ...

Hvert år bliver ca. 4700 danske kvinder diagnosticeret med brystkræft. Behandlingen består af operativ fjernelse af dele af eller hele brystet, og alt efter tumors karakteristika kan der være indikation for kemo-, stråle- og/eller endokrinterapi. Overlevelsen efter brystkræft er markant forbedret de seneste årtier. Dette har ført til et øget fokus på senfølger til behandlingen, hvoraf ...

Kroniske smerter er en hyppig senskade efter brystkræftbehandling. I Danmark har to store prospektive kohorteundersøgelser fundet, at henholdsvis 16% og 20% af alle kvinder behandlet for brystkræft rapporterer vedvarende smerter i moderat omfang seks-ni år efter behandling. Derfor er det relevant at se på Mindfulness-baseret kognitiv terapi i denne kontekst. Smerter efter brystkræftbehandling er multifaktoriel og kan skyldes ...

Efter i mange år at have sagt ”nå” til MR-scanningsfund med modic forandringer var det begyndelsen på et nyt årti, da seks rygforskere fra Rygcentret i Ringe i 2008 provokerede med fremsættelsen af en crazy hypotese: Modic forandringer skyldes ofte mekaniske påvirkninger af discus og endeplader, men i nogle tilfælde er årsagen måskefølgevirkninger efter indtrængende mikroorganismer. ...

Copingstrategier til kroniske smertepatienter er af afgørende betydning for deres livskvalitet og funktionsevne. En stor del af den specialiserede smertebehandling fokuserer derfor også netop på brugen af coping hos patienterne ved interventioner som psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi. Selv om der er udført meget forskning på området, er det omdiskuteret, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at cope ...

På trods af at whiplash er den hyppigst forekommende skade efter trafikulykker, findes der ikke nogen effektiv behandling, der kan forebygge udviklingen af kroniske smerter efter ulykken, ligesom den kroniske tilstand er særdeles behandlingsresistent.1 Der er således brug for mere viden om, hvem der er i risiko for at udvikle kroniske smerter efter et whiplashtraume, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge