Kolorektal cancer er den tredjehyppigste kræftform på verdensplan, og incidencen var tæt på 1,8 millioner i 2018.1 De seneste årtier har vi set væsentlige forbedringer i både den onkologiske og kirurgiske behandling, og dette har ført til færre tilbagefald og forbedret overlevelse.2,3 Efter afsluttet behandling med kurativt sigte, er det almindelig praksis at følge patienten ...

Spheroider som model for kolorektal cancer

Gastroenterologi | Sigrid S. Árnadóttir | 27. Mar 2019 kl. 10:53 |

Kolorektal cancer er en kompleks sygdom med klinisk og molekylær heterogenitet både mellem patienter og inden for hver tumor. Gennem tumorudviklingen ophobes mutationer kontinuerligt, hvormed der opstår forskellige cellekloner, såkaldte sub-kloner.  Disse har forskellige mutationsprofiler og dermed potentielt set forskellige fænotyper i forbindelse med aggressivitet og behandlingsresistens.1 Netop derfor besværliggøres patientbehandlingen og udviklingen af personlig ...

Præcisionsmedicin er et stort emne inden for cancer og også overskriften på årets ASCO konference i Chicago. En vigtig komponent i individualiseret behandling er biomarkører, som typisk analyseres i vævsbiopsier, men som også kan undersøges i en ’liquid biopsy’.1 Blodet indeholder blandt andet cirkulerende tumor DNA (ctDNA), som er en potentiel biomarkør. Cirkulerende tumor DNA ...

Topoisomeraser er en gruppe enzymer, der kan ændre på DNA’ets topologi, og især kontrollen med graden af DNA’ets supercoiling er vigtig for cellens funktion. Humane topoisomerase enzymer inddeles i to klasser (type I og II). Type I topoisomeraser klipper i den ene af de to DNA-strenge, hvorimod type II klipper begge DNA strenge, hvorefter DNA’et ...

Anastomoselækage er en af de alvorligste komplikationer til operation for colorectal cancer. Risikoen varierer i forhold til den anatomiske lokalisation. Den er mindst ved den højresidige hemikolektomi og højest ved den lave anteriore rectum resektion (LAR). I den senest offentliggjorte rapport fra DCCG (Danish Colorectal Cancer Group) for 2014 er frekvensen af anastomoselækage ved colon ...

Kolorektal cancer (KRC) er den næst-hyppigste cancerform i Europa og udgør næsten 13% af alle cancertilfælde  hos både mænd og kvinder. KRC ses oftest i den ældre del af befolkningen; ca. 60% af alle KRC-patienter er 65 år eller ældre på diagnosetidspunktet og ca. 33% > 75år eller ældre. I artiklen “trends in colorectal cancer ...

En strategi, der kan supplere og/eller være et alternativ til udviklingen af nye lægemidler  til behandling af patienter med kræft, kan være at identificere prædiktive markører. Et eksempel kan være: RAS genets mutationsstatus som markør for EGFR-antistofferne ved metastaserende kolorektal cancer (mKRC). En anden mulighed for at finde nye behandlingsmodaliteter er at undersøge om stoffer, der ...

Kolorektal cancer hos ældre i Danmark i perioden 1980-2012

Onkologi | Stine Brændegaard Winther | 24. Jan 2017 kl. 9:44 |

Kolorektal cancer (KRC) er den næsthyppigste cancerform i Europa og udgør næsten 13% af alle cancertilfælde hos både mænd og kvinder.1 KRC forekommer primært hos den ældre generation, eftersom ca. 60% af alle KRC-patienter er 65 år eller ældre på diagnosetidspunktet, og omkring en tredjedel af gruppen er 75 år eller ældre.2 På trods heraf ...

Udvikling af nye lægemidler er meget bekosteligt, og der er stor risiko for, at nye lægemidler ikke opnår den ønskede kliniske effekt. Der er derfor behov for strategier, der kan supplere og/eller være et alternativ til udviklingen af nye lægemidler til behandling af patienter med kræft. En strategi er at identificere prædiktive markører – det ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge