Lungekræft er en af de mest almindelige kræftformer på verdensplan.1 Kirurgi er den primære behandling, men tilbydes kun 15-20% af patienterne som følge af tumorens størrelse og placering samt anden komorbiditet. For en del af patienterne er stråleterapi den eneste behandlingsmulighed, men succesraten for behandlingen er relativt lav. For at forbedre behandlingen har man forsøgt ...

Omkring 4500 danskere diagnosticeres årligt med lungecancer, og dermed er lungecancer en af de hyppigst forekommende kræftformer i Danmark. Af de diagnosticerede har ca. 85% ikke-småcellet lungecancer (NSCLC). Heraf har ca. 70% tumor af ikke-planocellulær histologi. Langt de fleste af disse er adenocarcinomer, mens ca. 5% er storcellede carcinomer, og 5-10% er blandingshistologier og sjældne ...

De seneste års tiltagende indsigt i den molekylere patogenese for kræftcellers vækst har medført en øget interesse for udvikling af nye målrettede metoder til kræftbehandling. Den kliniske anvendelighed af stoffer, der er designet til at hæmme specifikke proteiner eller molekylære pathways, er bredt anerkendt og kan vise sig at være effektiv ved fremskreden eller behandlingsrefraktær ...

Patienter, der opereres for pancreascancer, har uden efterbehandling en meget høj risiko for recidiv og død. Standard adjuverende behandling i form af seks serier gemcitabin (Gem) kan nedsætte tilbagefaldsrisikoen med ca. 10 procent-point. I øjeblikket udføres en række randomiserede undersøgelser med mere intensive kemo-regimer, kombinationer af kemo-radioterapi og forsøg med præ- eller perioperativ behandling. Resultaterne ...

Der var flere spændende sessioner indenfor gynækologisk cancer på dette års ASCO på trods af, at der ikke blev fremlagt data fra mange store fase III studier. I det følgende gennemgås hovedfund fra nogle af de mest interessante studier, som blev præsenteret på ASCO 2016. Intraperitoneal kemoterapi Et af de meget debatterede emner på ASCO ...

Onkologen er den læge, der kan vejlede kræftpatienten om alle aspekter af den ikke-kirurgiske kræftbehandling. Det er en stor mundfuld, som vi i fællesskab må kunne gabe over. Det gøres ved at generere ny relevant viden og ved at omsætte viden til kloge behandlinger målrettet den individuelle patient. Disse aspekter er fint dækket af mottoet ...

Anatomisk billeddannende metoder som CT-scanning og ultralyd har hidtil haft en førende plads i diagnostik af prostatakræft. De nuklearmedicinske metoder har hidtil primært været knoglescintigrafi til vurdering af spredning til knoglerne ved den initiale TNM klassifikation og kontrol af terapi ved metastatisk, kastrations-resistent sygdom (mCRCP). Cholin PET/CT med 11C eller 18F-mærket cholin har været anvendt ...

Kommunikation af prognose til kræftpatienter og deres pårørende kan være udfordrende. For patienter diagnosticeret med diffust stor-cellet B-cellet lymfom (DLBCL) vurderes sandsynligheden for at leve længere end et givet tidspunkt ofte ved at benytte prognostiske scorer som IPI og R-IPI. På trods af den praktiske anvendelighed af disse scorer, er de ikke altid brugbare for ...

Myelomatose er en malign ekspansion af klonale plasmaceller i knoglemarven og den næsthyppigste hæmatologiske cancerform med ca. 320 nye tilfælde i Danmark om året. Sygdommen rammer hyppigst den ældre del af befolkningen med en medianalder på 69 år ved diagnosetidspunktet. I Danmark lever ca. 1600 patienter med myelomatose, hvoraf 30% er i den erhvervsaktive alder. ...

At ESMO kongressen anno 2016 blev afholdt i København har – og vil få – stor betydning for dansk onkologi. For det første kan vi bruge kongressen i politisk henseende med det formål at få endnu mere fokus på cancer. Samtidig har vi mulighed for at fortælle omverdenen, hvordan vi behandler kræft i Danmark, og ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge