Atopisk dermatitis og hjerte-kar-sygdomme

Dermatologi | Yuki Maria Fukuda Andersen | 25. Mar 2019 kl. 2:36 |

Atopisk dermatitis (AD) er en hyppig inflammatorisk hudsygdom hos børn og voksne.1 Over de seneste årtier har en række epidemiologiske og kliniske undersøgelser fundet en signifikant sammenhæng mellem psoriasis, en anden inflammatorisk hudsygdom, og en række følgesygdomme inklusive hjerte-kar-sygdomme.2 I de senere år har nogle videnskabelige studier vist, at patienter med AD ligeledes har en ...

Atopisk dermatitis (AD) er en udbredt inflammatorisk hudsygdom kendetegnet ved en nedsat hudbarriere og en ubalance i immunforsvaret, som medfører et øget inflammatorisk Th2-medieret respons.1  Patienter med AD er desuden oftere koloniseret med Staphylococcus aureus på både hud og i næsen sammenlignet med baggrundsbefolkningen, hvilket øger risikoen for at udvikle hudinfektioner.2 Som følge deraf behandles ...

Patienter, som lider af atopisk eksem – også kaldt atopisk dermatitis (AD) eller børneeksem – er oftere og i højere grad end andre koloniseret med bakterien Staphylococcus aureus. Selvom sygdommen har været studeret i mange år, er det stadig uklart i hvor stor grad stafylokokkerne bidrager til – eller er en konsekvens af – defekter ...

Staphyloccocus aureus (S. aureus) er en vigtig spiller i patogenesen ved atopisk dermatitis (AD). Op til 70% af patienter med AD er positive for S. aureus, og kolonisering er associeret med større sværhedsgrad af AD og flere ”flares”. Hyppig brug af topikal antibiotika kan give anledning til selektion af resistente S. aureus-stammer inklusive MRSA. Mere ...

En lang række nye behandlingsmuligheder til atopisk dermatitis er på vej. Det giver på den ene siden nogle nye behandlingsmæssige udfordringer, men også nogle udfordringer i forhold til at uddanne patienter, sygeplejersker og læger i, hvordan man skal anvende de nye lægemidler og hvornår. Et andet vigtigt aspekt er de biologiske lægemidler. Der er patienter, ...

Dupilumab er et nyt biologisk lægemiddel mod atopisk dermatitis, godkendt af såvel de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, som af EU. Derved blev dupilumab det første godkendte biologiske lægemiddel mod atopisk dermatitis.  Dupilumab er et humant monoklonalt antistof, der blokerer interleukin-4 og interleukin-13 fra Th2-celler. Lægemidlet havde tidligere vist god effekt ved svær astma og nasale polypper. ...

Atopisk Dermatitis – fra praksis til hospital

Dermatologi | Jesper Grønlund Holm | 24. maj 2018 kl. 7:31 |

Atopisk Dermatitis (børneeksem, AD) er en kronisk inflammatorisk hudsygdom. AD har haft en stigende prævalens indtil for ca. ti år siden, men er nu stagneret i den vestlige verden, mens der i udviklingslande fortsat ses en stigning i forekomsten.  I litteraturen estimeres prævalensen af AD til 15-20% hos børn og 3-5% hos voksne.1 AD er ...

Overvægt og fedme er gennem de seneste årtier blevet et stadigt større problem globalt. Forekomsten af overvægtige og fede er fordoblet på verdensplan siden 1980, og i Danmark er 15% af den voksne befolkning svært overvægtige.1 Det er almen kendt, at fedme bidrager til metabolisk syndrom gennem aterosklerose, dyslipidæmi, hypertension og hyperglykæmi.2 De senere år ...

Atopisk dermatitis og håndeksem er begge hyppige eksemer i generelbefolkningen med et-års prævalenser på henholdsvis 2-15% og 10% blandt voksne.1,2 Både atopisk dermatitis og håndeksem har store personlige og samfundsmæssige konsekvenser, da sygdommene er associeret med reduceret livskvalitet, øget forbrug af sundhedsydelser og i de værste tilfælde sygefravær, jobskifte, revalidering og/eller førtidspension.3-7 Håndeksem er den ...

Hvad dør atopisk eksem-patienter af?

Dermatologi | Jacob Pontoppidan Thyssen, | kl. 7:57 |

Atopisk eksem er en hyppig sygdom, som rammer op til 20% af alle børn i en kortvarig periode. De fleste børn vokser fra sygdommen relativt tidligt i barndommen, men nogle bliver ved med at være syge ind i voksenlivet, og hos nogle debuterer sygdommen i voksenalderen. Mange komorbiditeter til atopisk eksem Det er velkendt, at ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge