CLL-highlights – flere interessante kliniske data

ASH 2017 | Casper da Cunha Bang | 9. Feb 2018 kl. 3:55 |

Klik og hør en kort redegørelse om de seneste kliniske resultater for behandling af CLL, herunder betydningen af MRD-negativitet. I denne MEDtalk gennemgår Casper da Cunha Bang, 1. Reservelæge, PhD-, Post Dok, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, nogle af de resultater han finder mest interessante. Blandt andet redegør han for resultaterne fra ...

Nivolumab som monoterapi efterfulgt af kombinationsbehandling med nivolumab og AVD er veltolereret hos patienter med nydiagnosticeret, ubehandlet, avanceret klassisk Hodgkin lymfom. Resultaterne fra fase 2 Checkmate 205 Study viser, at så godt som alle patienterne afsluttede behandling med nivolumab i monoterapi og fortsatte i kombinationsbehandling med nivolumab og AVD. I denne MEDtalk fremlægger Rod Ramchandren ...

Nye data peger frem mod en mere individuel vurdering af den enkelte patients prognose i forhold til valg af behandling   ...

Imponerende data om CLL

ASH 2017 | Henrik Hjorth-Hansen | 14. Dec 2017 kl. 10:31 |

På flere sessioner blev der præsenteret nye resultater for behandling af CLL, og det var især disse resultater, der har imponeret Henrik Hjorth-Hansen, overlege, avdeling for blodsykdommer, St. Olavs hospital. I denne MEDtalk fortæller han om, hvilke resultater der har gjort mest indtryk. Derudover udpeger han nye resultater for behandling af CML.   ...

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivoluman i ChckMate 2015-studiet kan med fordel fortsætte behandlingen på trods af progression. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed udsætte tidspunktet for skift af behandling til et andet præparat i op til ni måneder.   ...

Nyt om kuldeagglutinin syndrom og CLL

ASH 2017 | Henrik Hjorth-Hansen | kl. 10:23 |

Ny behandling af kuldeagglutinin syndrom er nu en mulighed, ifølge Henrik Hjorth-Hasnen, til patienter, der ikke responderer sufficient ved behandling med rituximab. Der er også nyt fra den nordiske CLL-studie gruppe om et igangværende studie af patienter, der for anden gang har fået seponeret ...

Behandlingen af CLL er i en ny æra med flere nye behandlingsmuligheder hvor det nu også er muligt at anvende PI3K- og BCL2-hæmmere. Selvom der er sket store fremskridt, så er der fortsat behov for at flere patienter kan opnå vedvarende remission. Rebecca Valentin fortæller her, hvordan nye metoder kan gøre cellerne mere følsomme for ...

Incidensen af venøs tromboemboli hos indlagte patienter med aktiv cancer er omkring syv gange højere end hos tilsvarende patienter, der ikke har cancer – og medfører betydelig forværring af prognosen. På ASH præsenterede Annie Young data, der viste, at oral AK-behandling med rivaroxaban signifikant reducerer riskoen for dyb venetrombose ...

Styring af behandlingsresponset

ASH 2017 | Fredrik Schjesvold | 12. Dec 2017 kl. 4:56 |

Valg af førstelinjebehandling ved myelomatose, styring af behandlingsrespons ved hjælp af MRD samt nye behandlingsmuligheder med lægemidler med anden virkningsmekanisme, end vi kender i dag, er overodnet set de tre elementer, som Fredrik Schjesvold, Leder af Oslo myelomatosesenter, Rikshospitalet i Oslo, finder var mest interesant ved årets ASH konference. I denne MEDtalk kan du høre ...

Paradigmeskift for brug af MRD

ASH 2017 | Carsten Utoft Niemann | kl. 4:35 |

Minimal residual disease, MRD; var fokus ved flere interessante sessioner ved årets ASH konference i Atlanta. Hør Carsten Utoft Niemanns vurdering af, hvordan brugen af MRD vil ændre sig, således at behandlinger i fremtiden kan blive MRD-guidet.   ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge