Atrieflimren er en af de hyppigste former for hjerterytmeforstyrrelser. Rytmeforstyrrelsen er ikke i sig selv farlig, men kan have alvorlige følgevirkninger, herunder primært øget risiko for blodprop i hjernen. Oral AK-behandling (blodfortyndende medicin) i form af vitamin K-antagonister (for eksempel warfarin) eller NOAKs (Non-vitamin K orale antikoagulantia med markedsføringstilladelser p.t. for apixaban, dabigatran, edoxaban og rivaroxaban) er standardbehandling til patienter med atrieflimren. AK-behandling mindsker risikoen for blodprop i hjernen, men kan samtidig øge risikoen for blødninger. Viden om omkostninger ved blodprop i hjernen og blødninger blandt patienter med atrieflimren er derfor væsentligt for at kunne vurdere de samlede omkostninger til AK-behandling med forskellig sikkerhedsprofil. Læs hele artiklen

unge AMI -patienter

Akut myokardieinfarkt (AMI) rammer hvert år 8000 danskere for første gang. I Danmark er 30-dages overlevelsen efter et AMI halveret over de seneste 25 år. Som forventet har yngre patienter under 50 år uden komorbiditet den bedste prognose. Men selv i denne aldersgruppe er der ofte en stor bekymring for prognosen på lang sigt – også selv om patienterne kommer ud over det kritiske første år efter deres blodprop. Tidligere forskning For bedre at forstå sygdomsforløbet hos unge AMI-patienter og potentielt forhindre fremtidige dødsfald er det nødvendigt at få forstå langtidsprognosen samt dødsårsagerne hos denne patientgruppe. Det er desuden vigtigt at få et indblik i, hvordan komorbiditet influerer på prognosen hos unge AMI-patienter. Få tidligere undersøgelser har været i stand til at undersøge overlevelsen hos unge AMI-patienter i forhold til baggrundsbefolkningen, men de har alle været begrænset af ikke at kunne følge patienterne længere end fire år. Læs hele artiklen

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er hyppigt anvendt medicin mod smerter og reumatiske sygdomme, og hvert år indløser ca. 15% af den danske befolkning en recept på et NSAID. NSAID påvirker omsætningen af arakidonsyre til blandt andet prostaglandiner via enzymet cyclooxygenase, og deles vanligvis op i to grupper på baggrund af virkningsmekanismerne; henholdsvis de non-selektive NSAID’er (for eksempel ibuprofen, diclofenac og naproxen) og de selektive cyklooxygenase-2 hæmmere (eksempelvis rofecoxib og celecoxib). Cyclooxygenase spiller en rolle i det inflammatoriske system, men også i koagulationskaskaden samt i regulering af kroppens væske- og saltbalance. Begge grupper af NSAID er i flere tidligere studier blevet forbundet med en øget risiko for kardiovaskulære komplikationer såsom hjertesvigt, akut myokardioinfarkt og død hos patienter med erkendt hjerte-kar-sygdom. I dette studie undersøgte vi sammenhængen mellem brug af NSAID og risikoen for hjertestop. Læs hele artiklen

Hjertestop

MEST SETE MEDtalks

 

Ny behandling til plaquepsoriasis   Se hele webinar

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/wkt9vbsskl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_wkt9vbsskl videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny behandling til plaquepsoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/bluecontrol/'>Se hele webinar
AK Behandling

Størstedelen af patienter med atrieflimren har indikation for oral antikoagulant behandling (AK-behandling) grundet forhøjet risiko for apopleksi. Danske og europæiske guidelines anbefaler brug af risikostratificeringsværktøjer til identifikation af patientgrupper, som vil have gavnlig effekt af AK-behandling. Det foretrukne værktøj er ”CHA2DS2-VASc scoren”, som har vist sig særlig egnet til identifikation af patienter, der ikke vil have gavnlig effekt af AK-behandling. Patienter med én risikofaktor (foruden kvindeligt køn) på CHA2DS2-VASc scoren har de seneste år været omdiskuteret: Vil reduceringen af disse patienters risiko for trombose blive opvejet mod den øgede risiko for blødning, som AK-behandling påfører? Læs hele artiklen

Siden publiceringen i 2013 har de indflydelsesrige American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) retningslinjer for forebyggelse med statin været omdiskuteret. Det skyldes ikke mindst, at antallet af tilsyneladende raske personer, der kvalificerer til primær forebyggelse med statin, blev øget betydeligt i forhold til tidligere statin-retningslinjer. Den mere liberale holdning til primær forebyggelse med statin er baseret på grundige kost-effektive og risk-benefit analyser. I modsætning til tidligere anvendte grænseværdier (arbitrært defineret som ”høj-risiko”) for initiering af forebyggende statinbehandling, fastsatte 2013 ACC/AHA retningslinjerne således en lavere grænseværdi baseret på videnskabelige overvejelser om, hvornår fordelen ved statin overstiger potentielle bivirkninger. Det er imidlertid stadig ikke klart dokumenteret, i hvor stor udstrækning de nye og lavere interventionsgrænser understøttes af resultater fra randomiserede placebo-kontrollerede statin studier, som anses for den stærkeste evidens (klasse I evidens). Læs hele artiklen

statiner

Hos omkring 10% af alle patienter med apopleksi, der er relateret til atrieflimren (AF), er apopleksien den første manifestation af AF. Disse apopleksier kunne formentlig forhindres, hvis asymptomatisk AF blev rettidigt opdaget og patienten sat i peroral AK-behandling.AF-SCREEN International Collaboration er et internationalt tværfagligt netværk af sundhedsfaglige personer, sundhedsøkonomer og repræsentanter fra patientorganisationer. Organisationen blev stiftet i 2015 med det formål at stimulere diskussion og forskning omkring screening for uerkendt AF for derved at reducere antallet af apopleksier og mortalitet og om at fremme implementering af screeningsprogrammer i de enkelte lande. I maj 2016 publicerede netværket et holdningspapir i det internationalt anerkendte tidsskrift Circulation. Skrivegruppen bag holdningspapiret har gennemgået den aktuelle videnskabelige evidens på området og på denne basis formuleret flere nøglebudskaber. Læs hele artiklen

Vi anbefaler

Vi anbefaler

KOL og udfordringer med inhalationsteknik

Speaker: Heidi Spillemose

Spilletid: 3:36

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

Nye GOLD-guidelines

Speaker: Charlotte Ulrik

Spilletid: 17:56

#Seneste udgivelse

Sygeplejersken

Nr. 19 • maj 2017
6. årgang
  • Type 2-diabetes
  • KOL
  • AK-behandling
#

Sygeplejersken

Hannah Mønsted Skriver

Hannah Mønsted Skriver
konsultationssygeplejerske

Heidi Spillemose

Heidi Spillemose
konsultationssygeplejerske

Karina Rosenwanger

Karina Rosenwanger
konsultationssygeplejerske

Tina Dreyer

Tina Dreyer
projektsygeplejerske