Antistoffer mod citrullineret EBNA2 peptid har en høj sensitivitet og specificitet for RA. Da dette peptid kun forefindes i en bestemt EBV stamme, er det sandsynligt, at RA involverer infektion med denne eller en lignende EBV stamme.

Kroniske smerter efter hysterektomi

Almen praksis har allerede en central og stor betydning i håndteringen af patienter med benigne komplekse smerter, og derfor er der også stor bevågenhed herpå.

Sekundær hyperalgesi og hjernens anatomi

Smerter er blandt de hyppigste årsager til patientkonsultationer i primærsektoren, udgør et betydeligt problem postoperativt, og bidrager til en enorm socioøkonomisk belastning.1-3 Kroniske smertetilstande er særdeles hyppige og påvirker op til 20% af befolkningen i Europa.4  Hos raske personer fungerer smerter som en protektiv mekanisme, der forhindrer organismen i at lide yderligere skade. Det smertefulde stimulus genererer tilbagetrækningsreflekser og inducerer komplekse adfærdsmæssige ændringer, der har til formål at få personen til at undgå fremtidig kontakt med det smertefulde stimulus. Når smerten udvikler sig fra en protektiv til en patologisk mekanisme, mistes den gavnlige effekt med efterfølgende store fysiologiske, sociale og psykologiske konsekvenser.5,6 Det har længe været diskuteret, om nogle personer er mere tilbøjelige til at udvikle smerter end andre. Flere prædiktive variabler er blevet identificeret, herunder køn,7 genetik8 og psykologiske faktorer,9 men det er endnu uvist, om nogle personer er mere disponerede til at udvikle et kraftigt smerterespons og eventuelle…

MEST SETE MEDtalks

Highlights fra EULAR

Highlights fra EULAR

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_66lclws15b videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/66lclws15b/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Highlights fra EULAR
Highlights fra EULAR

Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH – en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_0tdu11opk3 seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/0tdu11opk3/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/pulmonal-arteriel-hypertension-pah-en-sjaelden-sygdom-der-kan-forveksles-med-kol-og-astma/'>Se hele webinar
Pulmonal Arteriel Hypertension, PAH - en sjælden sygdom der kan forveksles med KOL og astma

Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_qrbmovm87j seo=false videoFoam=true" style="height:100%;position:relative;width:100%"><div class="wistia_swatch" style="height:100%;left:0;opacity:0;overflow:hidden;position:absolute;top:0;transition:opacity 200ms;width:100%;"><img src="https://fast.wistia.com/embed/medias/qrbmovm87j/swatch" style="filter:blur(5px);height:100%;object-fit:contain;width:100%;" alt="" onload="this.parentNode.style.opacity=1;" /></div></div></div></div>
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/saadan-vurderer-du-og-laegger-en-plan-for-din-kroniske-smertepatient/'>Se hele webinar
Sådan vurderer du og lægger en plan for din kroniske smertepatient

Den digitale transformation i sundhedsvæsenet vil være en stor ”game changer” - både i jobfunktioner og opgaver og - ikke mindst - hvad angår krav til nye digitale kompetencer hos sundhedspersonale og læger. Teknologien har potentialet til at øge den diagnostiske og prognostiske værdi for patienter.

Omend titlen kan fremstå triviel - og nærmest som en selvfølgelighed - er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til nedsættelse af funktionsniveauet og det mentale velbefindende.1  For at sikre en sufficient behandling af den enkelte patient bør succeskriteriet for behandlingsforløbet ikke begrænses til inflammationskontrol, men også omfatte en håndtering af en eventuel tilbageværende smerte. Hos kroniske smertepatienter kan den tilgrundliggende årsag til smerterne være vanskelige at afklare, og persisterende smerter bør altid anskues ud fra en biopsykosocial indfaldsvinkel, hvor biologiske, psykologiske, kognitive og sociale faktorer potentielt bidrager til den samlede smerteproblematik.2  Mange sundhedsprofessionelle opfatter persisterende smerter som en vanskelig problemstilling, der er svær at håndtere indenfor rammerne af den etablerede reumatologiske praksis. Den sundhedsprofessionelle…

Der er kommet en ny KOL-vejledning fra DLS, der rummer væsentlige ændringer - specielt i forhold til den farmakologiske behandlingsstrategi, der er gjort konkret og forenklet

Et stadigt stigende antal studier påviser en association mellem tarmbakterier og immunmedieret sygdomme. Årsagssammenhængen kendes ikke - og er formentlig kompleks, men hvis tarmen viser sig at være arnestedet for udviklingen af flere reumatologiske lidelser, kan denne nye viden potentielt revolutionere den nuværende anti-reumatiske behandling.

Quiz om JAK-hæmmere

#Seneste udgivelse

Reumatologi

NR. 44 • februar 2019
12. Årgang
  • Rheumatoid artrit
  • Immundefekt
  • Benigne smerter
#

Reumatologi

Bente Danneskiold-Samsøe

Bente Danneskiold-Samsøe
overlæge, dr.med., professor

Berit Schiøttz-Christensen

Berit Schiøttz-Christensen
professor

Henning Bliddal

Henning Bliddal
institutchef, professor, dr.med.

Henrik Nielsen

Henrik Nielsen
dr.med., speciallæge i reumatologi og intern medicin