Sommetider henvises børn til børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på udredning for autisme, men anamnese og observation giver indtryk af, at der også kan være tale om oplevet omsorgssvigt og udfordringer i barnets tilknytning til omsorgspersoner. Der er fællestræk i fremtrædelsesformen af autismespektrumforstyrrelse og tilknytningsforstyrrelse, og i komplekse tilfælde kan der opstå tvivl om, hvorvidt der er tale om den ene eller den anden tilstand, og hvorvidt vi i klinikken kan skelne korrekt. Sociale vanskeligheder ses således hos både børn med autismespektrumforstyrrelse og børn med tilknytningsforstyrrelse.1,2 Behandling og prognose af de to tilstande er imidlertid forskellig, hvorfor skelnen mellem dem er afgørende for at iværksætte den rette behandling.3,4 Vi ønskede derfor at afklare evidens i forskningslitteraturen for en differentialdiagnostisk skelnen mellem de to tilstande, og om muligt afklare, hvilke diagnostiske instrumenter der er bedst egnede til dette. Læs hele artiklen

Antidepressiv Behandling Virker

Det helt nye studie af Cipriani og medarbejdere er interessant af flere grunde. Det er en meget stor undersøgelse af 522 randomiserede kontrollerede studier med i alt ca. 117.000 patienter. Undersøgelserne er nøje udvalgt sådan, at man har taget højde for de fejlkilder, man tilsyneladende ikke har været klar over i forbindelse med udarbejdelsen af den meget mindre danske metaanalyse fra 2017. Den nye metaanalyse viser, at der gennemsnitlig er en moderat effekt af antidepressiv medicin. Det interessante er, at det dækker over en betydelig variation fra stof til stof. For eksempel er chancen (oddsratio) for at få respons (det vil sige halveret sin Hamilton score) ved behandling med amitriptylin sammenlignet med placebo over 2, mens den er noget mindre ved for eksempelvis reboxetin. Læs hele artiklen

De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, svingende energiniveau, koncentrationsproblemer, afledelighed, forglemmelse, hukommelsesbesvær samt emotionel labilitet. Man kan karakterisere ADHD som en tilstand med en generelt lavere tærskel for stress. Typisk vil børn og unge med ADHD ved første fremmøde hos lægen fremstå med typiske stresssymptomer, som man også kan betegne sekundære belastningssymptomer. Det kan være tristhed, forskellige former for angst samt til tider adfærdsforstyrrelser. Der kan forekomme episodisk misbrug eller, at den unge/voksne i perioder så at sige ”går ned med stress”. Læs hele artiklen

Patienter med hyppige KOL-eksacerbationer oplever oftere bedring end hidtil antaget

MEST SETE MEDtalks

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?   Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/why-do-clinicians-often-fail-to-diagnose-adhd-in-adults/'>Se hele webinar
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/understanding-neurobiology-allow-us-to-understand-the-trajectory/'>Se hele webinar
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/s4tszsiq8t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_s4tszsiq8t videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-stress-angst-misbrug-voksne-grundlaeggende-adhd-problematik/'>Se hele webinar
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik
Kroniske smerter efter hysterektomi

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter og er ofte forbundet med højere smerteintensitet, større grad af funktionsbesvær, øget forbrug af analgetika og sundhedsydelser, samt ringere effekt af behandlingen. Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og individualiseret behandling. Epidemiologiske studier har vist en forekomst af eksempelvis svær depression på mere end 50% hos patienter med kroniske smerter. Fortolkningen af sådanne resultater er imidlertid vanskelig, da forekomsten af psykiske lidelser ofte er vurderet ved brug af ét eller flere selv-rapporterede spørgeskemaer og ikke på baggrund af en klinisk vurderet ICD-10 diagnose. Forekomsten af psykiske lidelser baseret alene på spørgeskemaer overestimeres formentlig i disse studier på grund af det store overlap mellem somatiske symptomer (for eksempel søvnforstyrrelser og ændring i energiniveau), som ses ved såvel kroniske smerter som en række psykiske lidelser. Læs hele artiklen

Post traumatisk stress disorder (PTSD) er hyppigt forekommende hos flygtninge og krigsveteraner. Blandt flygtninge i vestlige lande er forekomsten af PTSD ti gange hyppigere end i baggrundsbefolkningen, og 20-25% af krigsveteraner har PTSD. PTSD defineres i ICD-10 som en stresslidelse, der opstår efter udsættelse for exceptionel svær belastning og er kendetegnet ved genoplevelse, undgåelsesadfærd og øget arousal. I relation til den forøgede arousal ses ofte udtalte søvnproblemer, øget irritabilitet og vredesudbrud samt koncentrationsbesvær (figur1). Der har de senere år været øget fokus på fysiske konsekvenser af PTSD. En meta-analyse fra 20134 dokumenterer således, at patienter med PTSD i sammenligning med baggrundsbefolkningen har højere forekomst af somatiske sygdomme som eksempelvis kroniske smertetilstande, hjerte-kar- og mave-tarm-sygdomme. Læs hele artiklen

PTSD

Denne artikel beskriver, hvordan man i Skanderborg Kommune arbejder med en non farmakologisk tilgang, der har været med til at sikre et lavt forbrug af antipsykotisk medicin 18. maj 2016 publicerede Nationalt Videnscenter for Demens en forskningsnyhed vedrørende et studie, der viste geografiske forskelle i forbruget af antipsykotika blandt ældre patienter med demens. Studiet baserede sig på et registerbaseret tværsnit i hele den ældre population i Danmark i 2012. Prævalensen varierede fra 7,5% til 33,1% i de 98 kommuner, og Skanderborg Kommune var den kommune, der brugte de 7,5% antipsykotika. Da der er tale om et registerstudie, giver det ikke umiddelbart en forklaring på den store variation. Dog nævnes det, at mange forhold kan være medvirkende; manglende viden blandt plejepersonalet om såkaldt non-farmakologiske metoder til pleje og omsorg af patienter med demens, antipsykotisk behandling og manglende viden om risici forbundet med behandlingen. Læs hel artiklen

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 40 • februar 2018
11. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Demens
  • ADHD
#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.