De diagnostiske kriterier for ADHD bygger på symptomer, som primært forekommer hos børn i form af impulsivitet, hyperaktivitet og opmærksomhedsforstyrrelse, hvilket dog ikke afspejler vanskelighederne hos unge og voksne med ADHD. I takt med at barnet bliver ældre og nærmer sig voksenlivet, forsvinder adfærdssymptomerne, hvorefter den unge eller voksnes ADHD primært er betinget af opmærksomhedsforstyrrelsen, svingende energiniveau, koncentrationsproblemer, afledelighed, forglemmelse, hukommelsesbesvær samt emotionel labilitet. Man kan karakterisere ADHD som en tilstand med en generelt lavere tærskel for stress. Typisk vil børn og unge med ADHD ved første fremmøde hos lægen fremstå med typiske stresssymptomer, som man også kan betegne sekundære belastningssymptomer. Det kan være tristhed, forskellige former for angst samt til tider adfærdsforstyrrelser. Der kan forekomme episodisk misbrug eller, at den unge/voksne i perioder så at sige ”går ned med stress”. Læs hele artiklen

Komplekse Smerter

Psykiske lidelser såsom depression og angst kan være en væsentlig del af symptombilledet hos patienter med kroniske smerter og er ofte forbundet med højere smerteintensitet, større grad af funktionsbesvær, øget forbrug af analgetika og sundhedsydelser, samt ringere effekt af behandlingen. Derfor kan præcis viden om forekomst eller fravær af psykiske lidelser muliggøre rettidig, passende og individualiseret behandling. Epidemiologiske studier har vist en forekomst af eksempelvis svær depression på mere end 50% hos patienter med kroniske smerter. Fortolkningen af sådanne resultater er imidlertid vanskelig, da forekomsten af psykiske lidelser ofte er vurderet ved brug af ét eller flere selv-rapporterede spørgeskemaer og ikke på baggrund af en klinisk vurderet ICD-10 diagnose. Forekomsten af psykiske lidelser baseret alene på spørgeskemaer overestimeres formentlig i disse studier på grund af det store overlap mellem somatiske symptomer (for eksempel søvnforstyrrelser og ændring i energiniveau), som ses ved såvel kroniske smerter som en række psykiske lidelser. Læs hele artiklen

Post traumatisk stress disorder (PTSD) er hyppigt forekommende hos flygtninge og krigsveteraner. Blandt flygtninge i vestlige lande er forekomsten af PTSD ti gange hyppigere end i baggrundsbefolkningen, og 20-25% af krigsveteraner har PTSD. PTSD defineres i ICD-10 som en stresslidelse, der opstår efter udsættelse for exceptionel svær belastning og er kendetegnet ved genoplevelse, undgåelsesadfærd og øget arousal. I relation til den forøgede arousal ses ofte udtalte søvnproblemer, øget irritabilitet og vredesudbrud samt koncentrationsbesvær (figur1). Der har de senere år været øget fokus på fysiske konsekvenser af PTSD. En meta-analyse fra 20134 dokumenterer således, at patienter med PTSD i sammenligning med baggrundsbefolkningen har højere forekomst af somatiske sygdomme som eksempelvis kroniske smertetilstande, hjerte-kar- og mave-tarm-sygdomme. Læs hele artiklen

PTSD

MEST SETE MEDtalks

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?   Se hele webinar

Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2017/12/c0014-00_01_02_19-still001-360x215.png 360w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/hvad-skal-faa-mig-som-laege-til-taenke-adhd/'>Se hele webinar
Hvad skal få mig, som læge, til at tænke ADHD?

Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/klassen.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/why-do-clinicians-often-fail-to-diagnose-adhd-in-adults/'>Se hele webinar
Why do clinicians often fail to diagnose ADHD in adults?

Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

<img width="600" height="360" src="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png" class="attachment-category_newDes_thumb_1 size-category_newDes_thumb_1 wp-post-image" alt="" srcset="https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-600x360.png 600w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-300x179.png 300w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-768x459.png 768w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-1024x612.png 1024w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017-360x215.png 360w, https://bestprac.dk/wp-content/uploads/2018/02/katzman-2017.png 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/understanding-neurobiology-allow-us-to-understand-the-trajectory/'>Se hele webinar
Understanding neurobiology allow us to understand the trajectory

Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/s4tszsiq8t.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_s4tszsiq8t videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/behandling-stress-angst-misbrug-voksne-grundlaeggende-adhd-problematik/'>Se hele webinar
Behandling af stress, angst og misbrug hos voksne med en grundlæggende ADHD-problematik
Antipsykotisk Medicin

Denne artikel beskriver, hvordan man i Skanderborg Kommune arbejder med en non farmakologisk tilgang, der har været med til at sikre et lavt forbrug af antipsykotisk medicin 18. maj 2016 publicerede Nationalt Videnscenter for Demens en forskningsnyhed vedrørende et studie, der viste geografiske forskelle i forbruget af antipsykotika blandt ældre patienter med demens. Studiet baserede sig på et registerbaseret tværsnit i hele den ældre population i Danmark i 2012. Prævalensen varierede fra 7,5% til 33,1% i de 98 kommuner, og Skanderborg Kommune var den kommune, der brugte de 7,5% antipsykotika. Da der er tale om et registerstudie, giver det ikke umiddelbart en forklaring på den store variation. Dog nævnes det, at mange forhold kan være medvirkende; manglende viden blandt plejepersonalet om såkaldt non-farmakologiske metoder til pleje og omsorg af patienter med demens, antipsykotisk behandling og manglende viden om risici forbundet med behandlingen. Læs hel artiklen

Demens er et syndrom, som kan skyldes en række forskellige sygdomstilstande, alle karakteriseret ved kognitiv svækkelse og i nogen grad ændring af adfærd og personlighed. Forekomsten af demens stiger med alderen fra ca. 1-2% i aldersgruppen 60-64 år til op mod 24-45% i aldersgruppen over 90 år. Det kan være mere udfordrende at diagnosticere demens hos yngre, da demens hos yngre ofte er forbundet med et andet symptombillede, et bredere spektrum af tilgrundliggende årsager og lavere prævalens end ved demens hos ældre. Definition og epidemiologi Demens hos yngre er i litteraturen oftest defineret som demens hos personer under 65 år ved diagnosetidspunkt, hvilket indikerer ændring i sociale forhold herunder pensionering og ikke en egentlig specifik biologisk betydende aldersgrænse. Ved demens er der i varierende grad svækkelse af kognitive funktioner, herunder hukommelse, sprogfunktion, eksekutive funktioner og visuo-spatiale funktioner. Svækkelse af de forskellige kognitive domæner varierer afhængigt af den underliggende årsag og alder

Demens Hos Yngre

Nisserne kommer…

Den søde juletid nærmer sig med raske skridt og her på BestPractice har vi i år fået besøg af de altid flittige og arbejdsomme lægenisser! Uselviske, som vi er, deler vi gerne deres selskab – så du også kan få glæden og hyggen ved deres selskab. Hvis du gerne vil have besøg af nisserne, kan de downloades

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 40 • februar 2018
11. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Demens
  • ADHD
#

Psykiatri

Birte Glenthøj

Birte Glenthøj
professor, overlæge, dr.med.

Per Hove Thomsen

Per Hove Thomsen
professor, overlæge, dr.med

Raben Rosenberg

Raben Rosenberg
klinikchef, professor, dr.med.