Næst efter luftforurening er trafikstøj den miljøfaktor, der har størst negativ indflydelse på folkesundheden i Europa: Mere end en tredjedel af den europæiske befolkning er udsat for trafikstøj over WHOs vejledende grænseværdi, og forskning har konsekvent fundet, at trafikstøj øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Et stort dansk kohortestudie har desuden fundet en direkte sammenhæng mellem brystkræft og trafikstøj fra veje og jernbaner nær bopælen. En række studier har påpeget, at nogle grupper er særligt sårbare overfor sundhedsskadelige effekter af trafikstøj; eksempelvis børn, ældre, og personer med allerede eksisterende sygdom, og på den baggrund fandt vi det relevant at undersøge, om dette også gjaldt kvinder med brystkræft således, at trafikstøj ikke blot har en negativ indvirkning på risikoen for at udvikle brystkræft, men også på efterfølgende overlevelse. Læs hele artiklen

leveradenom

Leveradenom er en benign levertumor, som opstår på grund af monoklonal proliferation af hepatocytter i en ellers normal lever. Der er tale om en sjælden levertumor med en estimeret incidens på tre-fire pr. 100.000 personår hos p-pille brugere og 0,1 pr. 100.000 personår hos andre.  Leveradenom er oftest asymptomatiske, men kan give lokale tryksymptomer med smerter under højre kurvatur. Typisk opdages leveradenom tilfældigt ved radiologisk undersøgelse foretaget på anden indikation. Østrogener, især fra p-piller, er den største risikofaktor for udvikling af leveradenom, hvorfor tilstanden er hyppigst forekommende hos unge kvinder. I de seneste år er der dog kommet øget fokus på andre risikofaktorer, herunder fedme og metabolisk syndrom. Disse risikofaktorer betyder, at også flere mænd i fremtiden vil få leveradenom. Malign transformation til hepatocellulært karcinom (HCC) kan forekomme, og risikoen for dette er større for mænd end kvinder, større ved store adenomer (>5 cm), og større hvis adenomet er β-catenin muteret. For at få

Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO i år var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter, der er egnet til de nye kombinationsbehandlinger. ”The cancer immunogram Ved flere indlæg blev ”the cancer immunogram” diskuteret. Dette ”cancer immunogram” sætter fokus på to væsentlige og stort set ikke relaterede parametre, som har stor betydning for immunsystemets evne til at bekæmpe kræftceller. Læs hele artiklen

Immunterapi
underernærede lungekræftpatienter

Behandlingen af lungekræft og effekten heraf er afhængig af flere faktorer; kræftens histologiske type, forekomst af komorbiditeter, sygdomsstadiet, patientens funktionsevne og ernæringsstatus. Studier har vist, at mængden af underernærede lungekræftpatienter varierer i intervallet 45-69%. Til trods for, at underernæring spiller en vigtig rolle i kræftbehandlingen, er det et område, der er forsket sparsomt i. Tidligere studier har primært fokuseret på effekten af industrielt fremstillede energi- og proteindrikke frem for almindelige fødevarer i forhold til underernæring. Et tidligere randomiseret kontrolleret studie foretaget på Herlev Hospital2 fandt en positiv effekt af beriget hospitalsmad på energi- og proteinindtag blandt underernærede patienter under indlæggelse. De seneste år har kræftbehandlingen ændret sig fra, at patienterne er indlagte under behandlingen, til, at behandlingen nu forgår mere ambulant. Det er derfor relevant at udvide behandlingen af underernæring også til ambulante patienter. Formålet med det aktuelle studie var at undersøge effekten af hjemmelevering af energi- og proteinrige måltider på ambulante kræftpatienters

Kan vaccine blive en fremtidig behandling af lungecancer? Svaret på dette spørgsmål er rykket lidt nærmere efter årets ESMO-konference, hvor Julie Kjeldsen, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer og immunterapi, Herlev Hospital fremlagde data fra et pilot-studie. I studiet blev  patienter med lungecancer i stadie III_IV.  behandlet med en vaccine, der stimulerer immunsystemet til at genkende og bekæmpe kræftcellerne. DE foreløbige data viser, at der re en positiv effekt på denne gruppe meget syge patienter. Klik på billedet og høre Julies præsentation af sine resultater.

Behandling med Pembrolizumab tolereres godt, forlænger overlevelsen og bedre livskvaliteten. Derfor er Ronald de Witt, profesor ved Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam, Holland ikke i tvivl om, at Pembrolizumab bliver ny standard som andenlinje behandling ved blærecancer. Klik på billedet og hør hans argumenter.

#Seneste udgivelse

Onkologi

Nr. 29 • august 2017
7. årgang
  • ASCO 2017
  • Strålebehandling
  • Brystkræft
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Nyt håb for patienter med højrisiko...

Speaker: Karl Lewis

Spilletid: 1:43

T-celle terapi mod ovariecancer

Speaker: Magnus Pedersen

Spilletid: 2:41

Vaccine mod ikke-småcellet lungecancer i stadie...

Speaker: Julie Kjeldsen

Spilletid: 3:37

ESMO 2017

#

Onkologi

Inge Marie Svane

Inge Marie Svane
professor, overlæge,
centerleder

Jens Benn Sørensen

Jens Benn Sørensen
overlæge, dr.med., MPA,
associeret professor

Per Pfeiffer

Per Pfeiffer
professor, overlæge, ph.d.

Birgitte Vrou Offersen

Birgitte Vrou Offersen
professor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Pernille T. Jensen

Pernille T. Jensen
overlæge, ph.d., forskningslektor, Gynækologisk Afdeling, Odense Universitetshospital