Carfilzomib, cyclophosphamid and dexamethason er en effektiv og generelt veltolereret trippelbehandling, hvor der kan opnås dyb response selv herunder MRD-negativitet, også hos højrisikopatienter.

Resultaterne fra det første prospektive studie af rutimemæssig brug af dyb sekventering viser, at det for det første er muligt at anvende metode regelmæssigt men også mutationer kan påvises hos flere patienter end hidtil antaget. Hør her Simona Soverini fremlægge resultaterne.

Ny effektiv frontline behandling af CLL

Yngre mennesker med CLL vil måske kunne tilbydes en ny effektiv behandling. Ved kombination af duvelisib, fludarabin, cyclofosfamid og rituximab opnår 81 % af patienterne MDR-negativitet i knoglemarven. Hør Matthew Davids fremlægge data fra IB/II studiet.

DALIAH-studiet er et dansk investigator initieret klinisk randomiseret fase III studie, der som overordnet formål har, at undersøge og sammenligne effekt samt toksicitet af to forskellige typer interferon-alfa (Pegasys og PegIntron) både de to stoffer imellem, men også mod konventionel behandling med Hydroxyurea hos patienter med Philadelphia kromosom negative myeloproliferative neoplasier. Interferon-alfa har i tidligere studier vist lovende resultater hos denne patientgruppe og har modsat Hydroxyurea ikke et potentielt leukæmi-fremkaldende potentiale. Desuden ønskes virkningsmekanismer og responsmønstre undersøgt vha. molekylærbiologiske analyser, hvorved det forventes at blive muligt at prædiktere hvilke patienter, der vil have størst gavn af behandlingen med interferon-alfa. Til EHA23 blev interim analysen foretaget efter 18 måneders behandling præsenteret. Abstract kode: S131”

Waleed Ghanima, overlege ved Sykehuset Østfold, fremlægger i denne MEDtalk interessante data for verdens største studie af behandling af patienter med kronisk ITP.

Eivind Galteland, Rikshospitalet i Oslo, tager flere interessante resultater med hjem til den daglige klinik. EHA har for ham været både intens og meget fagligt givende. I denne MEDtalk deler han flere af de studier, han finder interessante, med dig.