Betydningen af IGHV-staus for behandling af CLL

Hør Emelie Curovic Rotbain, rdegøre for de nyeste data for, hvordan det går CLL-patienter i kemoimmunterapi. Studiet blev fremlagt på ASH og er baseret på det danske CLL-register med fokus på overall survival og progressionsfri overlevelse.

Klik og hør en kort redegørelse om de seneste kliniske resultater for behandling af CLL, herunder betydningen af MRD-negativitet. I denne MEDtalk gennemgår Casper da Cunha Bang, 1. Reservelæge, PhD-, Post Dok, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet, nogle af de resultater han finder mest interessante. Blandt andet redegør han for resultaterne fra Murano-studiet.

Nivolumab som monoterapi efterfulgt af kombinationsbehandling med nivolumab og AVD er veltolereret hos patienter med nydiagnosticeret, ubehandlet, avanceret klassisk Hodgkin lymfom. Resultaterne fra fase 2 Checkmate 205 Study viser, at så godt som alle patienterne afsluttede behandling med nivolumab i monoterapi og fortsatte i kombinationsbehandling med nivolumab og AVD. I denne MEDtalk fremlægger Rod Ramchandren resulaterne fra studiet.

Nye data peger frem mod en mere individuel vurdering af den enkelte patients prognose i forhold til valg af behandling    

Imponerende data om CLL

På flere sessioner blev der præsenteret nye resultater for behandling af CLL, og det var især disse resultater, der har imponeret Henrik Hjorth-Hansen, overlege, avdeling for blodsykdommer, St. Olavs hospital. I denne MEDtalk fortæller han om, hvilke resultater der har gjort mest indtryk. Derudover udpeger han nye resultater for behandling af CML.    

Fortsat nivolumab-behandling ved Hodgkin lymfom

Patienter med relapse/refraktær klassisk Hodgkin lymfom behandlet med nivoluman i ChckMate 2015-studiet kan med fordel fortsætte behandlingen på trods af progression. Ifølge Jonathon B- Cohen kan man dermed udsætte tidspunktet for skift af behandling til et andet præparat i op til ni måneder.    

#Seneste udgivelse

ASH 2017 på twitter