Det amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, godkendte i maj 2019 venetoclax i kmbination med  obinutuzumab som et højeffektiv kemofri behandling med fast dosering over 12 måneder til patienter med kronisk lynfatisk leukæmi. I denne MEDtalk præsenterer Matthew S. Davids, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, resultaterne af en sundhedsøkonomisk vurdering af kombinationsbehandlingen i et amerikansk perspektiv.  

Kemo-immunoterapi med fludarabin, cyclophosphamid og rituximab (FCR) har været standardterapien for yngre patienter med CLL og er især effektiv hos patienter med IGHV-muteret CLL. Ca. halvdelen af ​​IGHV-muterede patienter er progressionsfrie otte år efter FCR-behandling. På ASH kongressen i 2018 blev de første data fra et fase III-forsøg præsenteret, hvor kemo-immunterapien (FCR) blev sammenlignet ​​ibrutinib i kombination med rituximab (IR) for tidligere ubehandlede CLL-patienter i alderen 70 år eller yngre, der krævede behandling. Med en median opfølgning på ca. 34 måneder viste undersøgelsen både en højere progressionsfri overlevelse (PFS) og en højere overall survival sammenlignet med FCR-behandlingen. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper126824.html

Førstelinjebehandling med ibrutinib i kombination med venetoclax repræsenterer en oral, en gang daglig, kemoterapifri behandling, som giver en høj grad af uMRD i både blod og knoglemarv hos patienter med CLL. Sikkerhedsprofilen for kombinationsbehandlingen var i overensstemmelse med kendte bivirkninger for de to behandlinger. Det er forventningen, at studiet med tiden kan give den nødvendige evidens for en tidsafgrænset behandling bestående af 12 cykler med kominationen af med ibrutinib og venetoclax. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper121424.html

Fase III studiet CASSIOPEIA viste, at behandling med daratumumab i kombination med bortezomib, thalidomid og dexamethason vs behandling med bortezomib, thalidomid og dexamethason viste, at kombinationen med daratumumab signifikant reducerer risikoen for sygdomsprogression og død samt øger forekomsten af komplet respons og graden af MRD. I CASSIOPET-studiet af patienter i af patienter, der indgår i CASSIOPEIA-studiet viser at PET-CT baseline skanning har prognostisk betydning. Samtidig opnår flere patienter dobeltnegativitet både ved PET-CT og MRD ved kombinationsbehandlingen med daratumumab end patienter i standard-kombinationsbehandling. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123143.html

Daratumumab, et humant IgGκ-monoklonalt antistof, der er målrettet mod CD38, og godkendt som monoterapi og i kombination med standardbehandling ved myelomatose. Randomiserede studier har vist, at DARZALEX®medfører en signifikant forbedret responsrate, responsdybde inklusiv MRD-negativitet og progressionsfri overlevelse hos nydiagnosticeret patienter med myelomatose samt hos patienter med tilbagefald. I dette fase II-studie evalueres behandling med daratumulab i kombination med lenalidomid bortezomib og dexamethason hos nydiagnosticerede patiuenter med myelomatose som er berettiget til stamcellebehandling. Studiet viser, at kombinationsbehandling med daratumulab signifikant forbedrer responsrate og dybden af respons samt graden af MRD-negativitet https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper123465.html

Ved relaps/refratær myelomatise er den gennemsnitlige overlevelse ved progression af sygdom efter mere end tre behandlinger omkring 13 måneder. Dette indikerer med al tydelighed behovet for nye og mere effektive behabdlinger. I dette studie præsenteres resultaterne ved behandling med stoffet LCAR-B38M - en strukturelt differentieret CAR-T-celleterapi indeholdende et 4-1BB co-stimulatorisk domæne og to BCMA-målrettede enkelt-domæne antistoffer, som er designet til at give aviditet. Studiet viser, at LCAR B38M er en yderst effektiv behandling ved relaps/refraktær myelomatose, uanset baseline-BCMA-ekspression, samt en acceptabel sikkerhedsprofil, der var i overensstemmelse med den kendte virkningsmekanisme. Med en median opfølgning på 19 måneder demonstrerede undersøgelsen et dybt og vedholden respons hos patienterne. P.t. pågår der klinisk fase I b/II-undersøgelser pågår i hhv. USA og Kina. https://ash.confex.com/ash/2019/webprogram/Paper124953.html

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

Nr. 26 • november 2019
9. Årgang
  • Myelomatose
  • Hæmatologisk kræftbehandling
  • Myeloide maligne sygdomme

EHA 2019

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Anne Stidsholt Roug

Anne Stidsholt Roug
afdelingslæge, ph.d.,