Akut lymfoblastær leukæmi er hos voksne en sjælden leukæmiform med 30-35 tilfælde om året i Danmark, hvorimod det hos børn under 18 år er den hyppigste kræftsygdom med ca. 45 tilfælde årligt. Fra år 2000 og frem blev flere amerikanske og europæiske studier publiceret, og de viste en væsentlig overlevelsesfordel for yngre voksne, når de blev behandlet i en børneprotokol. Studierne var alle retrospektive opgørelser, men eftersom forskellen var så udtalt, var der ingen grupper, der gennemførte et randomiseret studie (voksenprotokol versus børneprotokol for voksen-patienter) efter etiske overvejelser, og nye data vil derfor altid kun kunne sammenlignes med historiske kontrolpersoner. Fundene medførte, at man fra 2008 indførte den nordisk/baltiske ALL børneprotokol NOPHO ALL2008 i tæt samarbejde med både børne- og voksenhæmatologer fra Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen og Estland. Samtidig blev de danske overlevelsesdata for patienter behandlet på voksenafdelinger i perioden 1998-2008 opgjort. Læs hele artiklen

Jodholdige Kontraststoffer

Jodholdige ikke-ioniske kontraststoffer anvendes rutinemæssigt til CT-scanning af thorax og abdomen for at maksimere det diagnostiske udbytte af scanningen. Kontraststofferne injiceres intravenøst i forbindelse med CT-scanning. Ved invasive procedurer som arteriografi kan de samme kontraststoffer injiceres intra-arterielt. Under alle omstændigheder er udskillelsen af kontraststofferne via nyrerne. Idet kontrasten udskilles renalt, er det muligt at gennemføre røntgen-optagelse af nyrerne og ureteres forløb (i.v.-urografi eller CT-urografi). En mulig komplikation til jodholdige kontraststoffer er påvirkning af nyrefunktionen, som benævnes ”post contrast acute kidney injury” (PC-AKI). Tilstanden er defineret ved en nedsættelse af nyrefunktionen (udtrykt som stigning i serum creatinin enten relativt >25% eller en absolut stigning på >44 µmol/l) efter indgivelse af jodholdigt kontraststof uden anden forklaring. Den præcise mekanisme for PC-AKI er ikke kendt. De vigtigste metoder til at forebygge PC-AKI er imidlertid velbeskrevne. Bedste resultater opnås, hvis patienterne er velhydrerede og har normal nyrefunktion inden administrationen af jodholdigt kontraststof. Læs hele artiklen

Follikulært Lymfom er et lavmalignt non-Hodgkin lymfom (NHL) ofte karakteriseret ved et meget indolent forløb. I Danmark udgør follikulært lymfom ca. 17% af NHL-tilfældene, og de fleste patienter har udbredt sygdom (> stadium II) ved diagnosen. I disse tilfælde er behandlingsstrategien palliativ og består af en kombination af CD20 antistof og kemoterapi, eventuelt antistof alene, hvis der overhovedet er indikation for behandling. Hos mange patienter opnås meget langvarige remissioner, men sygdommen er kronisk og vil ofte recidivere på et tidspunkt. Hos patienter med udbredt sygdom uden symptomer eller stor tumorbyrde vil man ofte vælge at observere uden behandling, men indenfor tre år udvikler ca. halvdelen af patienterne et behandlingsbehov. Uanset indledende behandlingsstrategi er follikulært lymfom stadium III-IV en kronisk sygdom karakteriseret af ofte meget lang overlevelse. Læs hele artiklen

Strålebehandling

MEST SETE MEDtalks

 

Sequencing therapy in multiple myeloma   Se hele webinar

Sequencing therapy in multiple myeloma

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/pzd0ihqol8.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_pzd0ihqol8 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Sequencing therapy in multiple myeloma&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/sequencing-therapy-multiple-myeloma/'>Se hele webinar

How to treat patients in relapse following frontline ASCT

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/pzd0ihqol8.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.25% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_pzd0ihqol8 videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
How to treat patients in relapse following frontline ASCT&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/webinar/treat-patients-relapse-following-frontline-asct/'>Se hele webinar
Stamcelletransplantation

Til trods for at allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HSCT) er en potentiel helbredende behandling for mange maligne og non-maligne hæmatologiske sygdomme, er behandlingen fortsat forbundet med stor morbiditet og mortalitet. Det skyldes såvel relaps af grundsygdommen som transplantationsrelaterede komplikationer i form af toksicitet, infektioner og graft-versus-host sygdom. NK (natural killer) celler og allogen stamcelletransplantation Effektiv etablering af det nye immunsystem er essentielt, og tidlig rekonstitution af lymfocytpopulationen er forbundet med bedre overlevelse efter transplantationen. Da NK-celler er de første lymfocytter, som etablerer normale koncentrationer efter transplantationen, var det vores hypotese, at lymfocytrekonstitutionen er en surrogatmarkør for NK-cellerekonstitutionen. NK-celler hører til den innate del af immunforsvaret og er dermed karakteriseret ved hurtig, effektiv og relativ uspecifik aktivering. Læs hele artiklen

Højdosis methotrexat (1-12 gram pr. m2 over 4-36 timer) anvendes i behandlingen af lymfoblastære leukæmier og lymfomer, osteogent sarkom og visse hjernetumorer for at omgå cellulær resistens samt for at øge penetrans ind i farmakologisk beskyttet væv, især centralnervesystemet (CNS) og testes. Farmakologi af højdosis methotrexat Folinsyreanalogen methotrexat er en kompetitiv hæmmer af enzymet dihydrofolatreduktase (DHFR, figur 1) og blokerer derved for omdannelsen af dihydrofolat til bioaktivt reduceret tetrahydrofolat (5-MeTHF). Da tetrahydrofolater er essentielle co-faktorer (enkeltcarbon-donorer) til syntese af methionin, thymidin og puriner medfører dette celledød. Cytotoksiciteten er ikke proportional med koncentrationen af methotrexat, men derimod med varigheden af 5-MeTHF depletering, det vil sige varigheden af methotrexat-koncentration over en given tærskelværdi (1 µM). Læs hele artiklen

højdosis methotrexat

Prognosen for yngre patienter med mantle cell lymfom (MCL) er forbedret markant i løbet af de seneste årtier. I en nylig opgørelse fra den Nordiske MCL2 protokol, som repræsenterer standardbehandling for yngre MCL-patienter i dag, var mere end halvdelen af patienterne i live og recidiv-frie efter 12 år. Alligevel er MCL stadig en meget heterogen sygdom, hvor nogle patienter kan observeres i flere år uden behandling, mens andre på trods af intensiv behandling oplever tidlig recidiv og død. Der er beskrevet flere prognostiske biomarkører i MCL, både kliniske og molekylære, men ingen af disse bruges systematisk i klinikken, og behandlingen er fortsat ens for alle symptomatiske yngre patienter. Derfor er der et behov for at stratificere patienterne bedre i forskellige prognostiske grupper med behov for forskellig behandlingsmæssig tilgang. Læs hele artiklen

Kommende EventKommende Event

December 9, 2017 19:00

Dansk Aften – ASH 2017, Atlanta

Hæmatologi

TILMELD DIG HER

#Seneste udgivelse

Hæmatologi

NR. 22 • november 2017
7. Årgång
  • Mantle cell lymfom
  • Lymfomer
  • Allogen stamcelletransplantation
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Eivind Galteland og Carsten Niemann i CLL MEDtalk

Faglig diskussion om CLL behandling

Speaker: Carsten Niemann og Eivind Galteland

Spilletid: 13:53

Philippe Moreau MEDtalk myelomatose

Behandling af myelomatose

Speaker: Philippe Moreau

Spilletid: 28:12

Carsten Niemann MEDtalk KLL

Kronisk lymfatisk leukæmi – Update

Speaker: Carsten Niemann

Spilletid: 23:44

EHA 2017

#

Hæmatologi

Carsten Utoft Niemann

Carsten Utoft Niemann
overlæge, ph.d.

Niels Abildgaard

Niels Abildgaard
professor, overlæge, dr.med.

Peter Hokland

Peter Hokland
Overlæge, dr.med., lærestolsprofessor,
forskningsrådsprofessor

Tarec El-Galaly

Tarec El-Galaly
overlæge