Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme. Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever betydelige daglige symptomer, der påvirker deres daglige aktiviteter, uddannelse, sociale og arbejdsliv. Disse sygdomme er livslange og rammer livskvaliteten for både patienten og dennes familie. Præparater rettet mod TNF-α (TNF-α inhibitorer) har de sidste årtier været en hjørnesten i behandling af svær kronisk inflammatorisk sygdom. De hæmmer funktionen af det inflammations-inducerende cytokin (TNF-α) og bryder dermed inflammationskaskaden. En betydelig andel af patienterne responderer dog ikke på behandlingen. Derudover kan præparaterne skade patienterne. Det er både belastende for den enkelte patient og en samfundsøkonomisk udfordring. Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgør de årlige udgifter til biologiske lægemidler

Nisserne kommer…

Den søde juletid nærmer sig med raske skridt og her på BestPractice har vi i år fået besøg af de altid flittige og arbejdsomme lægenisser! Uselviske, som vi er, deler vi gerne deres selskab – så du også kan få glæden og hyggen ved deres selskab. Hvis du gerne vil have besøg af nisserne, kan de downloades

På ESMO i Madrid i 2017 var der flere gode sessioner om CRC, både nye data der blev præsenteret, undervisningssessioner og efterfølgende diskussioner mellem både danske og internationale eksperter. Mulig ny førstelinje kombination Fra den tyske AIO forskergruppe blev der præsenteret tidlige, men interessante data fra VOLFI trial. De seneste år har trestof kombinationen FOLFOXIRI (5-FU, irinotecan, oxaliplatin) vundet indpas som førstelinje behandling til udvalgte patienter i god almen tilstand og behov for intensiveret behandling, eventuelt forudgående metastasekirurgi. VOLFI er det første randomiserede studie, der undersøger, hvorvidt tillæg af anti-EGFR antistoffet panitumumab til tripel-kemoterapi øger effekten. I dette tyske multicenter studie blev 96 patienter med nydiagnosticeret RAS wildtype mCRC randomiseret 2:1 til enten FOLFOXIRI med panitumumab (arm A) eller uden panitumumab (arm B). Den objektive responsrate var høj med 86% i arm A og 55% i arm B (p=0,001). Der var som ventet flere bivirkninger i arm A med en forekomst

Colorectal Cancer
viden

Vingeskudt viden

Faglig opdatering, viden og efteruddannelse står centralt i vores udvikling som fagpersoner. Indførelse af nye behandlingsmuligheder forandrer til stadighed vores dagligdag. I det seneste tiår har vi oplevet terapeutiske omvæltninger inden for behandling af kroniske lever- og mave-tarm-sygdomme. Det næste tiår bliver næppe anderledes. I BestPractice Gastroenterologi søger vi fra redaktionen at spotte, hvor nye landvindinger kan formidles, og trækker på gode forskningsaktive ekspertkolleger. I dette nummer handler det blandt andet om, hvordan makrofag-aktiveringsmarkøren CD163 kan bruges i diagnostik inden for leverfibrose, hvordan vi formulerer behandlingsmål inden for kronisk inflammatorisk tarmsygdom og om nye behandlingsmuligheder ved perianal fistelsygdom. De afspejler en imponerende lyst til at dele og udvikle ny viden til gavn for patienterne. Vores veje til efteruddannelse er mange. Et vigtigt element er deltagelse i nationale og internationale kongresser og møder – med udveksling af viden, deling af nye forskningsresultater, netværksdannelse med kolleger. Vores faglige verden er global. I

Forekomsten af ekstra-intestinale manifestationer (EIM) ved kroniske inflammatoriske tarmsygdomme varierer afhængig af, hvordan forekomsten er vurderet. Hvis prævalensen opgøres ved at følge patienter med colitis ulcerosa og morbus Crohn gennem en ti-årig periode, viste et studie fra 2015, at 20% af patienterne med morbus Crohn og 10% af patienterne med colitis ulcerosa udviklede en ekstra-intestinal manifestation i løbet af perioden. De ekstra-intestinale manifestationer er ofte led, hud, øjne og galdevej/lever sygdom samt anæmi. Ekstra-intestinale manifestationer kan inddeles i muligvis immunmedierede, hvor symptomerne som oftest, men ikke altid, varierer med sygdomsaktiviteten i tarmen og ikke immunmedierede forårsaget af de metaboliske/inflammatoriske konsekvenser af sygdomsaktivitet. Derudover kan ekstra-intestinale manifestationer også inddeles efter, i hvilket organ symptomerne er lokaliseret. Læs hele artiklen

Need to Know fra den nye KOL-vejledning

Morbus Crohn er en segmentær inflammatorisk tilstand, som kan forekomme i alle afsnit af mave-tarm-kanalen, men den er oftest lokaliseret til terminale ileum. Tilstanden skyldes en genetisk komponent, der i kombination med en immundefekt reagerer med et uhensigtsmæssigt overrespons fra immunforsvaret og medfører inflammation. Perianal sygdom forekommer hos ca. en fjerdedel af alle patienter med morbus Crohn i løbet af de første to årtier efter, at diagnosen er stillet. Anale fistler ved Morbus Crohn er den hyppigste tilstand og findes især hos patienter med aktiv sygdom i colon og rektum. Andre perianale manifestationer af sygdommen er abscesser, fissurer, marisker og strikturer. Anale fistler er oftest til stor gene på grund af recidiverende abscesser, smerter, hudproblemer og flod af pus fra den eksterne fistelmunding. Disse symptomer medfører, at patienterne kan have svært ved at opretholde en social funktion og et stabilt arbejdsliv, og dette har en betydelig negativ indflydelse på livskvaliteten. Læs

#Seneste udgivelse

Gastroenterologi

NR. 2 l nov 2017
1. årgang
  • IBD
  • Anale fistler
  • Irritabel tyktarm
Vi anbefaler

Vi anbefaler

Valg af behandling af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 7:21

Mål for behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 7:37

Nyt i behandlingen af IBD

Speaker: Brian Bressler

Spilletid: 9:19

#

Gastroenterologi

Lone Larsen

Lone Larsen
overlæge

Ebbe Langholz

Ebbe Langholz
overlæge, dr.med.

Mette Bykærholm Julsgaard

Mette Bykærholm Julsgaard
læge, ph.d.

Trine Boysen

Trine Boysen
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Christian Lodberg Hvas

Christian Lodberg Hvas
overlæge, ph.d., klinisk lektor

Ida Vind

Ida Vind
overlæge ph.d. klinisk lektor