Atopisk dermatitis er en hyppig og kronisk hudlidelse, som kan nedsætte livskvaliteten hos børn og voksne. Majoriteten af unge har et mildt forløb. Svær AD og tidlig debut øger risikoen for at udvikle komorbiditeter i form af allergisk astma, allergisk rhinitis og fødevareallergi. Det er vigtigt, at patienten har en aktiv rolle i behandlingen og har en god sygdomsindsigt for at lindre sygdomsbyrden og reducere antallet af akutte udbrud.

Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft

Behandling af modermærkekræft med lymfeknudefjernelse i armhulen eller lysken medfører risiko for lymfødem i armen eller benet. Patienter med et kompliceret postoperativt forløb med infektion eller væskeopbobning, har forhøjet risiko for at udvikle lymfødem. De-eskalering af kirurgisk kræftbehandling og nye forebyggende initiativer vil forventeligt medføre færre lymfødem-tilfælde i fremtiden, og nye målemetoder kan muligvis føre til tidligere diagnose og et mildere patientforløb.

Der har tidligere ikke været nogen real-world evidens for effekten af moderne behandlingsregimer hos den store gruppe af patienter, som ikke er repræsenteret i kliniske studier, og det har været uvist, om den positive effekt på overlevelse observeret i disse studier kan overføres direkte til den brede population af patienter med MM.

Temporal variation af Staphyloccocus aureus hos patienter med atopisk dermatitis

Atopisk dermatitis kan have en betydelig negativ indflydelse på de berørte personers livskvalitet i form af ubehagelige fysiske symptomer - først og fremmest kløe, psykiske belastninger samt søvnforstyrrelser, som påvirker sociale relationer og den daglige funktion.

Man kan entydigt konkludere, ud fra et større antal studier, at klimaterapi af psoriasis ved Det Døde Hav i Israel har en høj klinisk effekt på linje med biologisk medicin. Klimabehandling er evidensbaseret, optimeret gennem en årrække, kvalitetssikret og lever op til god standard. Remission i et eller andet omfang forekommer efter tre - otte måneder. Det er derfor vigtigt i behandlingsstrategien at gennemføre efterkontrol for at fastholde resultatet og eventuelt introducere en langtidsbehandling, der kan konsolidere den opnåede bedring.

Vitamin D og risiko for hudcancere

I det til dato største danske registerbaserede studie af serum vitamin D-niveau og incidens af cancer ses der association mellem højere niveau af vitamin D og øgning i antallet af både non-melanom og melanom hudcancere. Associationen er stærkest for begge hudcancerformer indtil et serum vitamin D niveau omkring 80 nmol/l. Confounding i form af soleksposition kan ikke udelukkes. Resultater fra dette studie underbygger ikke, at substitution med vitamin D kan forebygge cancer.

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 28 • september 2019
10. årgång
  • Atopisk dermatitis
  • Psoriasis
  • Risiko for hudcancer
MEDtalks du bør se

MEDtalks du bør se

Guselkumab vs adalimumab ved behandling af...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 8:29

Blokering af interleukin 23: Nye behandlingsmuligheder...

Speaker: Robert Gniadecki

Spilletid: 10:43

Atopic dermatitis – a clinical update

Speaker: Anita Remitz

Spilletid: 8:15

#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.