I løbet af de seneste to årtier har udviklingen af biologiske lægemidler haft en kæmpe indflydelse på behandlingen af inflammatoriske sygdomme, herunder psoriasis. Sådanne behandlinger kan tilvejebringe selektiv og immunologisk målrettet behandling, som kan reducere sygdomsbyrden markant på forholdsvis kort tid. Mens biologiske midler har klinisk dokumenteret virkning i randomiserede placebokontrollerede forsøg (RCT), kan flere parallelle kohortestudier, registerdata,  (et for hvert lægemiddel) give supplerende oplysninger om sikkerhedsprofil og effektivitet i klinisk praksis. Dette er hvad der typisk ses ved biologiske registre, eksempelvis Dermbio og Danbio. Sådanne registre er primært beregnet til at evaluere langtidssikkerhed af lægemidler, for eksempel sjældne sikkerhedssignaler, som ikke ville kunne fanges i et RCT. Andre aspekter kan dog også undersøges. For eksempel er brugen af biologiske lægemidler forbundet med en meget højere pris sammenlignet med traditionelle behandlingsmuligheder, og biologiske lægemidler kan ophøre med at virke efter langvarig brug. Læs hele artiklen her.

Behandling af nedsat seksuel lyst hos kvinder

Syfilis blandt hiv-positive

Siden 1999 er antallet af patienter diagnosticeret med syfilis steget markant i Danmark. I 2012 blev 342 personer diagnosticeret med syfilis sammenlignet med 34 personer i 1999. Flertallet af patienterne rapporterer, at de er blevet smittet i Danmark, hvilket adskiller sig fra tidligere, hvor patienterne typisk blev smittet med syfilis i Østeuropa, Afrika eller Asien. Da primær og sekundær syfilis er anmeldelsespligtig i Danmark, overvåges epidemien tæt. Det er velkendt, at der er et vist overlap mellem personer smittet med hiv og syfilis, da de to infektioner delvis har samme transmissionsmønster. Syfilis smitter ved seksuel kontakt, via blod og kongenitalt og kan for eksempel smitte ved kontakt med syfilislæsioner på hud eller slimhinder. Hiv-positive har de seneste år udgjort omkring 40% af mænd diagnosticeret med syfilis, hvilket har medført, at hiv-positive nu syfilils-screenes mindst én gang årligt på de infektionsmedicinske afdelinger. Syfilis forekommer oftest blandt MSM (mænd som har sex

Arveligheden af eksem og samspillet med hudbarrieren er blevet diskuteret i mange år. Tilbage i 2006 blev vores viden om eksem og hudbarrieren revolutioneret, da mutationer i genet, der koder for proteinet filaggrin (filaggrin gen-mutationer), blev identificeret som den stærkeste genetiske risikofaktor for at udvikle atopisk dermatitis. Atopisk dermatitis er en kløende inflammatorisk hudlidelse, der rammer 10-20% af alle skolebørn i Vesteuropa og USA. Selv om mange vokser fra deres sygdom i barndommen, er det alligevel almindeligt at have vedvarende symptomer på atopisk dermatitis ind i ungdomsårene og i voksenlivet. Uanset alder er atopisk dermatitis associeret med reduceret livskvalitet. Filaggrin gen-mutationer er associeret med svær og persisterende atopisk dermatitis, der debuterer tidligt. Risikoen for at udvikle atopisk dermatitis er højest blandt homozygote bærere, men samspillet mellem atopisk dermatitis og filaggrin gen-mutationer er komplekst. Man kan sagtens have en filaggrin gen-mutation uden at udvikle eksem, og endvidere har studier vist, at kroppen selv

filaggrin genmutationer

MEST SETE MEDtalks

 

Ny behandling til plaquepsoriasis   Se hele webinar

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

<script src="https://fast.wistia.com/embed/medias/wkt9vbsskl.jsonp" async></script><script src="https://fast.wistia.com/assets/external/E-v1.js" async></script><div class="wistia_responsive_padding" style="padding:56.0% 0 0 0;position:relative;"><div class="wistia_responsive_wrapper" style="height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%;"><div class="wistia_embed wistia_async_wkt9vbsskl videoFoam=true" style="height:100%;width:100%">&nbsp;</div></div></div>
Ny behandling til plaquepsoriasis&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='https://bestprac.dk/bluecontrol/'>Se hele webinar
telemedicin

Teledermatologi er en elektronisk udveksling af digitale hudbilleder med ledsagende elektronisk henvisning og svar. Den teledermatologiske konsultation kan allerede anvendes til en lang række forskellige formål, og dette potentiale vil utvivlsomt udvikles yderligere. I fremtiden forventes flere ældre patienter og flere patienter med kroniske sygdomme, samt skærpede krav til service og udvidede behandlingsmuligheder indenfor dermatologien. Transportudgifter og lang transporttid med tabt arbejdsfortjeneste er allerede et velkendt problem i vores sundhedsvæsen. Det er grundstenen i det danske velfærdssamfund, at alle har fri og lige tilgang til behandling af høj kvalitet, hvis de bliver syge. Derfor ønsker staten at investere i et stærkt offentligt sundhedsvæsen med høj sundhedsfaglig ekspertise med de bedste behandlingsmetoder og kortest mulig ventetid. Teledermatologi kan være en af måderne, hvorpå man kan sikre bedre dermatologisk specialisttilgang for patienterne. Det er specielt relevant i yderområderne, hvor lægemanglen er størst og ventetiderne længst. Læs hele artiklen

Associationen mellem psoriasis og type 2-diabetes er efterhånden veldokumenteret og synes styrket ved sværere grader af psoriasis.1 Årsagen hertil er endnu ikke fuldt belyst, men kronisk inflammation,2,3 overvægt4,5 og fælles genetiske faktorer6 indgår sandsynligvis i forklaringen. Glukosemetabolismen hos psoriasispatienter er imidlertid sparsomt beskrevet, og ældre studier har anvendt suboptimal metodologi.7 I to nylige kliniske studier undersøgte Gyldenløve et al. henholdsvis inkretin-effekten8 og den postprandiale glukosemetabolisme9 hos patienter med psoriasis. Der blev rekrutteret 12 voksne patienter med moderat-svær psoriasis (psoriasis area and severity index (PASI) >8) og body mass index (BMI) 20-30 kg/m2. Disse blev sammenlignet med 12 raske alders-, BMI- og kønsmatchede kontrolpersoner. Ingen af deltagerne havde diabetes eller prædiabetes eller var familiært disponerede hertil. Ydermere havde ingen anden kronisk inflammatorisk sygdom end psoriasis eller var i behandling med farmaka, der kunne påvirke blodsukkeret. Brug af topikalt steroid var tilladt. Studie I: Inkretin-effekten (oral glukosetolerancetest (OGTT) og isoglykæmisk intravenøs glukoseinfusion (IIGI))

Nyt om behandling af atopisk dermatitis
Telemedicin til KOL-patienter – et tveægget sværd

Melatonin som solcreme

Hudkræft er et voksende problem både i Danmark og internationalt,1,2 og en vigtig del af patogenesen skyldes UV-stråling fra solen. Problemstillingen har tiltagende relevans, idet et stigende antal patienter behandles med immunsupprimerende medicin, ligesom befolkningen generelt er ældre end hos tidligere generationer, hvilket samlet set øger forekomsten af UV-induceret hudkræft. Trods øget opmærksomhed på problemet, og derved øget brug af cremer med solbeskyttende virkning, synes forekomsten af UV-induceret hudkræft at være stigende. Der er derfor behov for udvikling af nye og mere effektive midler mod solinduceret hudkræft, og i denne forbindelse er anvendelsen af creme indeholdende melatonin interessant. Gængse solbeskyttende cremer har en solfaktor-effekt i form af et beskyttende lag på huden, som reflekterer en del af de skadelige stråler væk fra kroppen. Melatonin har imidlertid en anden angrebsvinkel, hvilket kan være interessant som erstatning for hidtidige midler eller eventuelt i kombination med disse. Rationale for effekt En vigtig faktor i

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Blue Light og forskning

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

Klinisk dokumentation

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 20 • mar 2017
8. årgång
  • Atopisk dermatitis
  • Psoriasis
  • Melatonin
#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge i dermatologi, Hudlægen Brønderslev

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.