Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme. Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever betydelige daglige symptomer, der påvirker deres daglige aktiviteter, uddannelse, sociale og arbejdsliv. Disse sygdomme er livslange og rammer livskvaliteten for både patienten og dennes familie. Præparater rettet mod TNF-α (TNF-α inhibitorer) har de sidste årtier været en hjørnesten i behandling af svær kronisk inflammatorisk sygdom. De hæmmer funktionen af det inflammations-inducerende cytokin (TNF-α) og bryder dermed inflammationskaskaden. En betydelig andel af patienterne responderer dog ikke på behandlingen. Derudover kan præparaterne skade patienterne. Det er både belastende for den enkelte patient og en samfundsøkonomisk udfordring. Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgør de årlige udgifter til biologiske lægemidler

Nisserne kommer…

Den søde juletid nærmer sig med raske skridt og her på BestPractice har vi i år fået besøg af de altid flittige og arbejdsomme lægenisser! Uselviske, som vi er, deler vi gerne deres selskab – så du også kan få glæden og hyggen ved deres selskab. Hvis du gerne vil have besøg af nisserne, kan de downloades

Solbadning, solferier, udendørs fritidsaktiviteter og solforbrændinger har vist sig at være associeret med malignt melanom i huden. I litteraturen beskrives denne type adfærd typisk som “intermitterende soleksponering”, som udtryk for en kortvarig og intens soleksponering. Studier som beskriver “intermitterende soleksponering” er typisk baseret på retrospektive spørgeskemaundersøgelser, hvilket kan medføre recall bias. Formålet med det aktuelle studie var at forsøge at definere udtrykket “intermitterende soleksponering” objektivt. Undersøgelsen bygger på måling af solmængden, som den enkelte udsætter sig for gennem en sommersæson. Studiedesign Studiet inkluderede 152 personer i alderen 5-70 år, hvoraf 148 indgik i de endelige analyser. Studiepopulationen bestod af danske, voksne, udendørsarbejdende landmænd, deres primært indendørsarbejdende hustruer og deres børn (5-19 år). Studiepopulationen blev fulgt over en hel sommer (maj-september) med daglige, personlige målinger med soldosimeter. Læs hele artiklen her.

Intimiterende Soleksponering
Biologisk Behandling Af Psoriasis

Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der rammer 2-3% af befolkningen. Psoriasispatogenesen involverer et dysreguleret immunrespons. Gennem de seneste ti år er der sket en udvikling inden for viden om de immunologiske mekanismer, som er betydende ved blandt andet psoriasis. Dette har desuden ført til udviklingen af lægemidler til biologisk behandling af psoriasis. På nuværende tidspunkt findes psoriasis lægemidler, der specifikt rammer TNF-α (infliximab, etanercept, adalimumab), interleukin (IL) 12/23 (ustekinumab) og IL-17 (secukinumab, ixekizumab). Fælles for de biologiske lægemidler er, at man på trods af en altovervejende positiv effekt stadig ser et heterogent respons på behandlingen. Udvælgelse af den rette biologiske behandling til den enkelte patient bygger på en trial-and-error tilgang (guidet af kliniske retningslinjer), hvorpå en given behandling forsøges påbegyndt, og behandlingsresponset efterfølgende vurderes. Dette er desværre ikke ideelt for patienten, der risikerer i perioder at måtte gå med et suboptimalt behandlingsresultat. Det er desuden dyrt for samfundet. Læs hele artiklen

Aknebehandling uden antibiotika

Akne er en kronisk inflammatorisk hudlidelse af den pilosebaceøse enhed karakteriseret ved øget sebumproduktion, ændring af keratiniseringsprocessen, follikulær kolonisering af propionibacterium acnes, samt aktivering af innate immunitet efterfulgt af øget inflammation. Akne er almindeligt forekommende i såvel pubertet som voksenlivet. Evidens viser, at akne kan have både alvorlig og langvarig psykisk påvirkning for patienter, specielt med svær akne, med øget risiko for social isolation, arbejdsløshed, angst, fravær fra skole samt depression. Ved succesfuld behandling af akne kan samtidigt påvises signifikant forbedring af selvtillid og livskvalitet. Akne er en af de mest almindelige hudlidelser og påvirker omkring 85% af befolkningen i aldersgruppen 12-24 år. Risikoen for udvikling af permanent arvævsdannelse er større end hidtil antaget. Studier har vist, at helt op til 95% af patienterne med akne udvikler ar. Klinisk facial arvævsdannelse kategoriseret som mild til svær ses hos 55%. Læs hele artiklen

knebehandling Uden Antibiotika

Samtlige københavnske skolebørn født i perioden 1930-1989 er årligt blevet målt og vejet i alderen 7-13 år. Disse højde- og vægtmålinger er siden blevet indsamlet i det Københavnske Skolelægejournal-register, som på nuværende tidspunkt indeholder oplysninger på mere end 370.000 børn. Ved hjælp af cpr-numre har Afdeling for Klinisk Epidemiologi (AKE) gennem de senere år koblet information fra det Københavnske Skolelægejournal-register til en række danske nationale sundhedsregistre for at undersøge sammenhængen mellem kropsstørrelse i barndommen og udvikling af forskellige former for sygdomme i voksenlivet, heriblandt malignt melanom. Tidligere studier har rapporteret en positiv association mellem højde i voksenalderen og malignt melanom, men viden om hvorvidt denne sammenhæng allerede opstår i barndommen har været begrænset. Nu viser to nyligt publicerede artikler fra AKE, at høje børn har en øget risiko for senere at udvikle forskellige former for malignt melanom (inklusiv superficielt spredende malignt melanom, nodulært malignt melanom og uklassificeret malignt melanom). Læs hele artiklen

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Blue Light og forskning

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

Klinisk dokumentation

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#Seneste udgivelse

Dermatologi

NR. 22 • december 2017
8. Årgång
  • Atopisk dermatitis
  • Plaquepsoriasis
  • Aknebehandling
#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.