Methylchloroisothiazolinon/methylisothiazolinon (MCI/MI) er et konserveringsmiddel, der hyppigt anvendes i kosmetiske-, industrielle- og husholdningsprodukter. De seneste år har der været en stor stigning i antallet af patienter med allergi over for MI, og der er i samme periode set en næsten parallel stigning i antallet af rapporterede allergitilfælde forårsaget af MCI/MI. Kasuistik En 21-årig non-atopisk kvinde blev henvist til vores hudafdeling med henblik på allergiudredning grundet nyopstået ansigtseksem. Hun arbejdede på en burgerrestaurant, hvor rengøring var en del af arbejdsopgaverne. Symptomerne forværredes, når hun var på arbejde, og bedredes i perioder med ferie. Det blev derfor mistænkt, at patienten blev eksponeret for et allergen i forbindelse med, at hun var på arbejde. Læs hele artiklen

Malignt Melanom

Malignt melanom er karakteriseret ved et højt metastatisk potentiale og en udtalt resistens mod adjuverende behandling, om end nye typer af immunte-rapi tegner lovende for nogle patientgrupper. Desuden kan maligne melanomer, i visse tilfælde, være særdeles vanskelige at skelne fra benigne nævi. Patologens vurdering kræver stor erfaring, og der findes ingen entydig metode, der med sikkerhed kan adskille disse vanskelige læsioner. Vurderingsfejl er derfor forholdsvis hyppige og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patient. Tal fra USA viser, at den hyppigste årsag til sagsanlæg mod patologer er oversete tilfælde af malignt melanom. Nylige studier har indikeret en eventuel eksistens af cancer-stamceller i modermærkekræft. I denne tumormodel besidder kun én celle-subgruppe evnen til evig selvfornyelse. Læs hele artiklen

Kutant basal celle karcinom (BCC) er en immunogen tumor, hvilket fremgår af den øgede risiko for udvikling af BCC hos immunsupprimerede patienter samt forekomsten af tumorinfiltrerende lymfocytter (TILs) i det omgivende tumorstroma. Hvor cancerbehandling og tumorbiologi tidligere primært var fokuseret på cancerceller isoleret, har forståelsen af det immunologiske respons på tumorvækst og samspillet mellem cancervækst og immunsystemets aktivering ændret behandlingen af mange cancerformer. Indførelsen af immunterapi har for visse cancerformer, herunder særligt malignt melanom, medført eklatant behandlingsrespons. Immunterapiens rolle i behandlingen af BCC er fortsat begrænset, ligesom forståelsen af immunresponset for denne form for hudcancer er sparsomt undersøgt. Der findes dog topikale immunstimulatorer godkendt til behandling af superficielle BCC. Læs hele artiklen

Kutant Basalcelle Karcinom
Reaktion i sorte tatoveringer som markør for sarkoidose

Sarkoidose er velkendt i dermatologien og diagnosticeres hyppigst hos yngre. Sarkoidose i tatoveringer er beskrevet i litteraturen som kasuistik allerede i 1939, og andre tilfælde er siden kommet til og beskrevet i en oversigtsartikel. Histologisk ses epiteloid-celle granulomer, men sygdommen har også inflammatoriske parafænomener som iritis og ledaffektion. Erfaringer fra ”Tatoveringsklinikken” På ”Tatoveringsklinikken” på Bispebjerg Hospital, Dermatologisk Afdeling, diagnosticeres og behandles patienter med tatoveringsreaktioner. Papulo-nodulære reaktioner med papler og/eller noduli observeres helt overvejende i den sorte farve, se figur 1. I 2016 gennemførte vi et systematisk studie for at belyse spørgsmålet: Er sarkoidose hyppigere hos patienter med papulo-nodulære tatoveringsreaktioner sammenlignet med baggrundsbefolkningen, og bør man screene patienterne med denne type af tatoveringsreaktion for sarkoidose? Læs hele artiklen

Kroniske inflammatoriske sygdomme omfatter en række lidelser, der kan ramme blandt andet tarm (Crohn’s sygdom og colitis ulcerosa), led (reumatoid artrit, psoriasis artrit og spondylartropati), hud (psoriasis, hidradenitis suppurativa) og øjne (kronisk uveit). Der er en stigning i hyppigheden af disse sygdomme. Kroniske inflammatoriske sygdomme er karakteriseret ved tidlige sygdomsdebut og kroniske forløb. Patienterne oplever betydelige daglige symptomer, der påvirker deres daglige aktiviteter, uddannelse, sociale og arbejdsliv. Disse sygdomme er livslange og rammer livskvaliteten for både patienten og dennes familie. Præparater rettet mod TNF-α (TNF-α inhibitorer) har de sidste årtier været en hjørnesten i behandling af svær kronisk inflammatorisk sygdom. De hæmmer funktionen af det inflammations-inducerende cytokin (TNF-α) og bryder dermed inflammationskaskaden. En betydelig andel af patienterne responderer dog ikke på behandlingen. Derudover kan præparaterne skade patienterne. Det er både belastende for den enkelte patient og en samfundsøkonomisk udfordring. Ifølge Styrelsen for Forskning og Uddannelse udgør de årlige udgifter til biologiske lægemidler

Præparater Rettet Mod Tnf

Solbadning, solferier, udendørs fritidsaktiviteter og solforbrændinger har vist sig at være associeret med malignt melanom i huden. I litteraturen beskrives denne type adfærd typisk som “intermitterende soleksponering”, som udtryk for en kortvarig og intens soleksponering. Studier som beskriver “intermitterende soleksponering” er typisk baseret på retrospektive spørgeskemaundersøgelser, hvilket kan medføre recall bias. Formålet med det aktuelle studie var at forsøge at definere udtrykket “intermitterende soleksponering” objektivt. Undersøgelsen bygger på måling af solmængden, som den enkelte udsætter sig for gennem en sommersæson. Studiedesign Studiet inkluderede 152 personer i alderen 5-70 år, hvoraf 148 indgik i de endelige analyser. Studiepopulationen bestod af danske, voksne, udendørsarbejdende landmænd, deres primært indendørsarbejdende hustruer og deres børn (5-19 år). Studiepopulationen blev fulgt over en hel sommer (maj-september) med daglige, personlige målinger med soldosimeter. Læs hele artiklen her.

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Blue Light og forskning

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 9:25

Philips Blue Light Control

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 2:45

Klinisk dokumentation

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 11:27

MEDtalk Plilips Blue Control med Matthias Born

Ny behandling til plaquepsoriasis

Speaker: Matthias Born

Spilletid: 6:11

#Seneste udgivelse

Dermatologi

Nr. 23 • marts 2018
9. Årgång
  • Sarkoidose
  • Kutant basal celle karcinom
  • Ansigtseksem
#

Dermatologi

Carsten Sauer Mikkelsen

Carsten Sauer Mikkelsen
Privatpraktiserende speciallæge

Jørgen Serup

Jørgen Serup
professor, overlæge, dr.med.