Nye lægemidler mod sklerose kan udgøre en risiko i forbindelse med graviditet, da nogle præparater er fosterskadelige. Det er især et vigtigt aspekt i forhold til MS-behandlingen, hvor to tredjedele af patienterne udgøres af kvinder i den fødedygtige alder. I USA angives andelen af ikke-planlagte graviditeter blandt kvinder at være 50%, hvilket er overraskende højt. Vi har ikke lignende data i Danmark, men studier fra Europa skønner, at omkring 30-40% af graviditeterne er uplanlagte, og derfor kan det ikke udelukkes, at tallene også passer i Danmark, og det forekommer også hos kvinder med MS. Derfor kan vi forvente, at en del af vores patienter uplanlagt kan blive gravide, mens de er i immunmodulerende eller immunosupressiv behandling. Derfor er rådgivning omkring graviditet og amning centralt i vores behandlingsvejledning og i den daglige kliniske praksis. Heldigvis er de fleste af de anvendte lægemidler i MS-behandlingen ikke teratogene, men vi er nødt til at

På ECTRIMS-konferencen blev der fremlagt langtidsdata på Lemtrada (alemtuzumab), som er en af de mere effektive behandlinger af multipel sklerose. Ud af de mange præsentationer har jeg udvalgt fire postere, jeg vil omtale i denne artikel. Alemtuzumab er et rekombinant DNA-afledt humaniseret monoklonalt antistof, som bindes til CD52, som er et celleoverfladeantigen, der findes i høje niveauer på T- (CD3+) og B- (CD19+) lymfocytter og i lavere niveauer på natural killer (NK-)celler, monocytter og makrofager. Alemtuzumab virker via antistofafhængig cellulær cytolyse og komplementmedieret-lyse efterfølgende celleoverfladebinding til T- og B-lymfocytter. Der sker således en depletion af de B-lymfocytter, som menes at være årsagen til tilbagevenden af sklerose-attakker. Man kan udtrykke det som, at behandlingen dermed er med til at opbygge et nyt immunforsvar. Læs hele artiklen

I det følgende beskrives udvalgte nyheder præsenteret ved ECTRIMs-konferencen i Paris. Opdatering af McDonalds kriterierne På ECTRIMS blev en revidering af McDonalds kriterierne fra 2010 præsenteret af en international ekspertgruppe. Ifølge de nye kriterier skal man fremover ikke skelne mellem symptomatiske og asymptomatiske MR-læsioner, da de nu vurderes som ligeværdige. I forhold til lumbalpunktur og liquorprofil-undersøgelse har Barcelona-gruppen vurderet den positive prædiktive værdi heraf. I kriterierne fra 2010 var lumbalpunktur og liquorprofil-undersøgelse ikke nødvendigt for at fastslå attakvis MS, men det indgår nu i de nye kriterier. Påvisning af disseminering kan finde sted ved enten at påvise to læsioner i to ud af fire regioner ved MR-scanning eller ved at have to kliniske attakker i to regioner. Det nyeste er, at hvis man påviser oligoklonale bånd i spinalvæsken, er det tilsvarende disseminering i tid. Det betyder, at de patienter, man tidligere diagnosticerede som havende klinisk isoleret syndrom med et attak, nu

Ibudilast til MS

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus, fortæller i dette modul om Sprint MS, en fase 2 undersøgelse med astmamedicinen ibudilast til MS patienter og som havde hjerneatrofi som primært endpoint.

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus redegører for opdateringen af McDonalds kriterierne samt hvilken betydningen for diagnosticeringen af sklerose dette har  

Matthias Kant, leder af sydjysk skleroseklinik på Sønderborg Sygehus referer Pradigme studiet; det første fase 3 studie på pædiatriske patienter med en sammenligning af Gilenya (fingolimod) vs. Avonex (interferon.beta-1a)  

ECTRIMS 2017 på twitter