Der findes endnu ingen behandling, der effektivt kan hindre degenerationen af de motoriske neuroner ved amyotrof lateralsklerose (ALS). For øjeblikket afprøves der dog ny medicin i adskillige kliniske behandlingsstudier efter lang tid med begrænset udvikling indenfor feltet. Dette medfører et øget behov for udvikling/forbedring af objektive metoder til at vurdere behandlingseffekt som supplement til de kliniske skalaer. En god metode til påvisning af tab af motoriske enheder vil samtidig være værdifuld i diagnostikken, hvor mange patienter først relativt sent i forløbet kan diagnosticeres med sikkerhed. Læs hele artiklen

Ms Og Osteoporose

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose? Dette emne blev gennemgået af læge, ph.d.-studerende Cecilia Smith Simonsen (Drammen, Norge)  i forbindelse med det sjette nordiske MS symposium sidst i januar i Stockholm. Vores knogler er ikke statiske, men bliver remodelleret livslangt. 25% af knoglemassen bliver hvert år nedbrudt ved osteoklastiske celler og så bygget op igen af osteoblaster. Osteopeni/osteoporose Nedsat knogletæthed kan måles ved en DEXA-scanning, som afhængig af den resulterende T-score indikerer enten normal, nedsat eller patologisk knogletæthed Læs hele artiklen

Multipel sklerose (MS) er en kronisk progressiv lidelse, karakteriseret ved inflammation, demyelinisering og ødelæggelse af nervefibrene i det centrale nervesystem. Personer med multipel sklerose kan have massive problemer med stående og gående balance, og væsentlige begrænsninger i hverdagsaktiviteter og deltagelse i samfundslivet grundet nedsat balance. Personer med multipel sklerose har da også et meget stort ønske om at kunne leve et uafhængigt liv, og igen komme til at gå svarende til raske. Et genoptræningsforløb ved en fysioterapeut vil indeholde motorisk færdighedstræning i et forsøg på at minimere funktionsnedsættelsen, og typiske grundelementer i denne fysioterapeutiske indsats kan være bevægeligheds-, styrke, konditions og balancetræning. Alle elementer tilpasses den enkelte med MS på baggrund af en individuel udredning og med fokus på bedst mulig overførelse til relevante og typisk mere komplekse hverdagsaktiviteter. Læs hele artiklen

Nedsat Balance
Smerter Ved Multipel Sklerose

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multiple sklerose ikke opfattet som et typisk symptom ved sygdommen, men det er nu anerkendt, at både akutte og kroniske smerter er et hyppigt og for patienten betydende symptom – og smerter kan endda være første symptom i sygdomsforløbet. De enkelte epidemiologiske studier, der har beskrevet forekomsten af smerter ved MS, varierer i design, smertetyper og patientpopulation. I en meta-analyse blev den poolede prævalens af smerter estimeret til ca. 63%.2Smerter ved debut forekommer hos op mod 25% af patienterne. Man kan opdele smertetyper ved MS i akutte/subakutte og kroniske smerter (af varighed under en måned) eller neuropatiske og

At kunne forudsige prognose for nydiagnosticerede med multipel sklerose (MS) eller respons på biologisk behandling ud fra en biomarkør er essentielt for bekæmpe MS bedst muligt. Neurofilament light chain (NfL) er den mest lovende biomarkør, vi hidtil har haft i forhold til MS, men der er stadig et stykke vej fra forskningslaboratoriet og ud til virkeligheden på skleroseklinikkerne. Bioanatomi Intermediær filamenterne i centralnervesystemet (CNS) består af gliale filamenter og neurofilamenter. Neurofilamenterne indgår i neuronernes axoplasma og er en vigtig del af cytoskelettet i axoner og dendritter. Deres funktion er at give styrke og beskytte axonet og dendritterne overfor mekanisk påvirkning og ændringer i pH-værdi. Der findes tre tykkelser af neurofilamenter, hvoraf NfL på 68 kilodalton er den mindste. Læs hele artiklen

Neurofilament Light Chain

Multipel Sclerose (MS) er defineret som en autoimmun sygdom i centralnervesystemet (CNS), karakteriseret ved tilstedeværelse af et stort antal immunceller, der nedbryder strukturer og celler, hvilket resulterer i fremadskridende invaliditet hos patienten. Disse immunceller menes at være af autoimmun karakter, men nyere studier har dog påpeget, at andre faktorer, udover den autoimmune komponent, kan spille en rolle i udviklingen af sygdommen. Således er der rapporteret signifikante reduktioner i den aksonale densitet hos patienter, der oplever det første attak, detekteret ved brug af magnetisk resonans billeddannelse og spektrofotometrisk detektion af N-acetyl aspartat som markør for neuron-densitet. Læs hele artiklen

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 41 • maj 2018
11. Årgang
  • Commotio cerebri
  • Multipel sclerose
  • Antidepressiv medicin

ECTRIMS 2017