Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multiple sklerose ikke opfattet som et typisk symptom ved sygdommen, men det er nu anerkendt, at både akutte og kroniske smerter er et hyppigt og for patienten betydende symptom – og smerter kan endda være første symptom i sygdomsforløbet. De enkelte epidemiologiske studier, der har beskrevet forekomsten af smerter ved MS, varierer i design, smertetyper og patientpopulation. I en meta-analyse blev den poolede prævalens af smerter estimeret til ca. 63%.2Smerter ved debut forekommer hos op mod 25% af patienterne. Man kan opdele smertetyper ved MS i akutte/subakutte og kroniske smerter (af varighed under en måned) eller neuropatiske og

Neurofilament Light Chain

At kunne forudsige prognose for nydiagnosticerede med multipel sklerose (MS) eller respons på biologisk behandling ud fra en biomarkør er essentielt for bekæmpe MS bedst muligt. Neurofilament light chain (NfL) er den mest lovende biomarkør, vi hidtil har haft i forhold til MS, men der er stadig et stykke vej fra forskningslaboratoriet og ud til virkeligheden på skleroseklinikkerne. Bioanatomi Intermediær filamenterne i centralnervesystemet (CNS) består af gliale filamenter og neurofilamenter. Neurofilamenterne indgår i neuronernes axoplasma og er en vigtig del af cytoskelettet i axoner og dendritter. Deres funktion er at give styrke og beskytte axonet og dendritterne overfor mekanisk påvirkning og ændringer i pH-værdi. Der findes tre tykkelser af neurofilamenter, hvoraf NfL på 68 kilodalton er den mindste. Læs hele artiklen

Multipel Sclerose (MS) er defineret som en autoimmun sygdom i centralnervesystemet (CNS), karakteriseret ved tilstedeværelse af et stort antal immunceller, der nedbryder strukturer og celler, hvilket resulterer i fremadskridende invaliditet hos patienten. Disse immunceller menes at være af autoimmun karakter, men nyere studier har dog påpeget, at andre faktorer, udover den autoimmune komponent, kan spille en rolle i udviklingen af sygdommen. Således er der rapporteret signifikante reduktioner i den aksonale densitet hos patienter, der oplever det første attak, detekteret ved brug af magnetisk resonans billeddannelse og spektrofotometrisk detektion af N-acetyl aspartat som markør for neuron-densitet. Læs hele artiklen

multiple sclerose
Ms Behandling Og Graviditet

Nye lægemidler mod sklerose kan udgøre en risiko i forbindelse med graviditet, da nogle præparater er fosterskadelige. Det er især et vigtigt aspekt i forhold til MS-behandlingen, hvor to tredjedele af patienterne udgøres af kvinder i den fødedygtige alder. I USA angives andelen af ikke-planlagte graviditeter blandt kvinder at være 50%, hvilket er overraskende højt. Vi har ikke lignende data i Danmark, men studier fra Europa skønner, at omkring 30-40% af graviditeterne er uplanlagte, og derfor kan det ikke udelukkes, at tallene også passer i Danmark, og det forekommer også hos kvinder med MS. Derfor kan vi forvente, at en del af vores patienter uplanlagt kan blive gravide, mens de er i immunmodulerende eller immunosupressiv behandling. Derfor er rådgivning omkring graviditet og amning centralt i vores behandlingsvejledning og i den daglige kliniske praksis. Heldigvis er de fleste af de anvendte lægemidler i MS-behandlingen ikke teratogene, men vi er nødt til at

På ECTRIMS-konferencen blev der fremlagt langtidsdata på Lemtrada (alemtuzumab), som er en af de mere effektive behandlinger af multipel sklerose. Ud af de mange præsentationer har jeg udvalgt fire postere, jeg vil omtale i denne artikel. Alemtuzumab er et rekombinant DNA-afledt humaniseret monoklonalt antistof, som bindes til CD52, som er et celleoverfladeantigen, der findes i høje niveauer på T- (CD3+) og B- (CD19+) lymfocytter og i lavere niveauer på natural killer (NK-)celler, monocytter og makrofager. Alemtuzumab virker via antistofafhængig cellulær cytolyse og komplementmedieret-lyse efterfølgende celleoverfladebinding til T- og B-lymfocytter. Der sker således en depletion af de B-lymfocytter, som menes at være årsagen til tilbagevenden af sklerose-attakker. Man kan udtrykke det som, at behandlingen dermed er med til at opbygge et nyt immunforsvar. Læs hele artiklen

I det følgende beskrives udvalgte nyheder præsenteret ved ECTRIMs-konferencen i Paris. Opdatering af McDonalds kriterierne På ECTRIMS blev en revidering af McDonalds kriterierne fra 2010 præsenteret af en international ekspertgruppe. Ifølge de nye kriterier skal man fremover ikke skelne mellem symptomatiske og asymptomatiske MR-læsioner, da de nu vurderes som ligeværdige. I forhold til lumbalpunktur og liquorprofil-undersøgelse har Barcelona-gruppen vurderet den positive prædiktive værdi heraf. I kriterierne fra 2010 var lumbalpunktur og liquorprofil-undersøgelse ikke nødvendigt for at fastslå attakvis MS, men det indgår nu i de nye kriterier. Påvisning af disseminering kan finde sted ved enten at påvise to læsioner i to ud af fire regioner ved MR-scanning eller ved at have to kliniske attakker i to regioner. Det nyeste er, at hvis man påviser oligoklonale bånd i spinalvæsken, er det tilsvarende disseminering i tid. Det betyder, at de patienter, man tidligere diagnosticerede som havende klinisk isoleret syndrom med et attak, nu

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

NR. 40 • februar 2018
11. Årgang
  • Multipel sclerose
  • Demens
  • ADHD

ECTRIMS 2017