Behandlings-compliance ved reumatoid artritis set i patientperspektiv

Carina Boström | Mar 2020 | Reumatologi |

Carina Boström
leg. sjukgymnast, docent, universitetslektor,
Sektionen för fysioterapi,
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska institutet,
affilierad till Karolinska universitetssjukhuset

RESUME Flere undersøgelser har vist, at compliance kan forbedres hos patientermed reumatoid artritis - både i forhold til non-farmakologisk og farmakologisk behandling. Det kræver dog en indsats på flere områder. For eksempel skal læger ogøvrigt sundhedsfagligt personale give mere ensartede vurderinger og informationertil patienter, ligesom man skal give sig tid til at tale med patienterne om behandling,dosering, effekt og eventuelle bivirkninger - og gøre dette løbende. Derudover skalman lytte til, hvordan patienterne selv oplever deres sygdom og ser på behandlingen. Samtidig er det også vigtigt, at patienternes tilfredshed og vurdering af behandlingerne undersøges løbende, og at det sker i dialog med patienterne. Et stort problem ved reumatiske sygdomme er manglen på compliance - både i forhold til farmakologiske som non-farmakologiske behandlinger. Nogle undersøgelser viser, at op mod 50-70% af alle patienter med reumatoid artritis ikke følger lægemiddelordinationen og lægernes anbefalinger. Selv i tilfælde af ikke-farmakologiske indgreb, såsom livsstilsændringer, følger en stor del af patienterne ikke behandlingsanbefalingerne. Manglende compliance kan føre til flere tilbagefald og nedsat funktionsniveau for patienter, hvilket kan føre til øget behandling på hospital og højere samfundsøkonomiske udgifter.  Formålet med vores undersøgelse, som jeg nu kort vil beskrive i denne artikel, var at belyse, hvilke faktorer, set fra et patientperspektiv, der er associeret med nedsat compliance både i forhold til farmakologisk og non-farmakologisk behandling af RA, herunder manglende fremmøde ved kontrol i ambulatoriet. Metode og resultater Potentielt non-kompliante patienter, udvalgt fra databaser, blev tilbudt at deltage i en interviewundersøgelse. De vigtigste kriterier for klassificering af patienterne som non-kompliant kompatible var, at de var ophørt med at komme til kontrol hos reumatolog (ikke ved regelmæssige opfølgningsbesøg), eller at de havde indløst mindre end 80% af de ordinerede lægemidler - det vil sige steroider og anti-reumatiske lægemidler (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, DMARD). Der blev anvendt en interviewguide inspireret af modellen”Capability,...