Nye biologiske lægemidler mod psoriasis

Christina Yndal Erichsen | Dec 2019 | Dermatologi |

Christina Yndal Erichsen
stud.med.,
Hud- og Allergiafdelingen,
Herlev og Gentofte Hospital,
Københavns Universitet

Kristian Kofoed
overlæge,
Hud- og Allergiafdelingen,
Herlev og Gentofte Hospital,
Hudklinikken i Rødovre

Der er i det seneste årti sket store fremskridt i forståelsen af immunsystemets rolle i udviklingen af psoriasis, og her er interleukin (IL)-23 og IL-17 fremhævet som værende centrale i det inflammatoriske respons.1 Dette har ført til udviklingen af en række nye biologiske lægemidler rettet mod disse interleukiner, herunder IL-12/23 inhibitoren ustekinumab, IL-17 inhibitorerne secukinumab, ixekizumab og brodalumab samt IL-23 inhibitorerne guselkumab, tildrakizumab og risankizumab.  Alle disse lægemidler, fraset risankizumab, er anbefalet af Medicinrådet som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, der er kandidater til anden-generations immunmodulerende behandling.2,3  Det forventes, at risankizumab vil opnå samme anbefaling, men ansøgningen er endnu ikke færdigbehandlet. Vi har udarbejdet et systematisk review og en meta-analyse, der sammenligner effekten og sikkerheden af biologiske lægemidler rettet mod IL-23/IL-17 immunaksen, som netop er udgivet i tidsskriftet JEADV.4  Studier, der blev taget i betragtning til inklusion, omfattede dobbeltblindede, randomiserede kontrollerede studier (RCTs), der undersøgte voksne patienter med klinisk diagnosticeret moderat til svær plaque psoriasis defineret som en Psoriasis Area and Severity Index (PASI) score på 10 eller derover.  Interventionen skulle være et biologisk lægemiddel rettet mod IL-23 eller IL-17, mens kontrolgruppen skulle behandles med placebo eller et systemisk lægemiddel godkendt til behandling af moderat til svær plaque psoriasis.  Studierne skulle rapportere proportionen af studiepopulationen, der opnåede en 90% reduktion i PASI-score (PASI90) samt proportionen af studiepopulationen, der oplevede bivirkninger og alvorlige bivirkninger mellem uge 12 og uge 16, altså svarende til varigheden af induktionsterapi med lægemidlerne.  For at sammenfatte behandlingernes effekt og sikkerhed beregnede vi relative risici for hvert effektmål for hver parvise sammenligning af lægemiddel versus placebo eller lægemiddel. Når der var to eller flere studier, udførte vi parvise meta-analyser for at sammenfatte deres resultater. I alt blev 27 studier inkluderet, og heraf indgik 26 studier i parvise meta-analyser.  Alle de biologiske lægemidler...