Patienterne skal have mere værdi af behandlingen

Lars Erik Vølund Kristensen | Nov 2019 | Reumatologi |

Lars Erik Vølund Kristensen
associeret professor, forskningschef,
DMSci, MD, ph.d.,
Parker Instituttet,
Københavns Universitet,
Lund Universitet

Vi kan i dag gøre meget mere for vores patienter end for bare 20 år siden, og især indenfor reumatologi har vi opnået en stor behandlingsmæssig succes. Alligevel er det langt fra altid tilfældet, at patienterne har samme vurdering af behandlingens kvalitet, som vi læger har.  Data fra såvel DANBIO som internationale undersøg-elser har vist, at i op mod 30% af tilfældene er patient og læge ikke enige i vurderingen af behandlingsresultatet. I flere af disse tilfælde kan vi stille spørgsmålet: Hvorfor oplever patienten ikke at være velbehandlet, når vores lægefaglige vurdering er, at patienten er velbehandlet? Der ligger en vis udfordring i at mindske denne forskellighed i opfattelsen, og det er her, at et begreb som værdigbaseret sundhed bliver relevant. Med værdibaseret sundhed mener vi, at læge og patient skal spejle sig i hinanden, så lægen ser den hele patient, og så både læge og patient får en mere nuanceret forståelse af patienten og det liv, patienten har.  I denne forståelse er det også vigtigt, at vi som behandler spørger ind til for eksempel ekstraartikulære symptomer hos en patient med psoriasisgigt samt husker at spørge ind til smerte, fatigue, patientens sociale liv, arbejdsliv og funktionsniveau - faktorer, der også påvirker patientens samlede oplevelse af sin sygdom og behandlingen. Byrden af en given kronisk sygdom er således mere end symptom-intensiteten (typiske PRO’s). Det er snarere interaktionen mellem symptomernes intensitet og patientens deltagelse i den omgivende verden - også kaldet symptom-interferens, som er afgørende for den patientoplevede sygdomsgrad. Stor værdi for patienter med kroniske sygdomme Vi skal med andre ord fokusere mere på patientværdi. Det handler om at indtænke patientens subjektive sundhedsoplevelse, især ved også at høre patienternes egne oplevelser, når behandlingen skal tilrettelægges. Vi er med andre ord langt ude over de almindelige tilfredshedsmålinger. Værdibaseret sundhed handler om at indrette...