Kognitive vanskeligheder hos personer med sklerose

Jannie Engelbrecht | okt 2019 | Multipel Sklerose |

Jannie Engelbrecht
neuropsykolog,
Sclerosehospitalerne i Danmark

Tidligere blev kognitive vanskeligheder i forbindelse med MS sjældent omtalt i lærebøger eller udredt i praksis.1 Der har imidlertid i de senere år været et øget fokus på sklerosepatienters kognitive vanskeligheder.  Der har været flere artikler i Scleroseforeningens magasin, og der har været aktiviteter i foreningens lokalafdelinger med tema om kognition. I en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Scleroseforeningen i 20182 svarer 62% af alle de adspurgte, at de har kognitive udfordringer i varierende grad.  Der er flest, der oplever udfordringerne værst i sociale situationer, nemlig 82% af alle dem, som har svaret, at de har udfordringer, men også det daglige derhjemme i forbindelse med pasning af hus og hjemlige pligter giver udfordringer. Her har 65% svaret, at det giver udfordringer. Kognition defineres kort som de processer, der vedrører tænkning og kognitive vanskeligheder, defineres her som opståede udfordringer med at klare hverdagen, som personen plejer med hensyn til kognitivt funktionsniveau. Årsagssammenhænge I den kliniske praksis ses ikke nogen entydig sammenhæng mellem sygdomsvarighed og graden af kognitive vanskeligheder, heller ikke mellem det fysiske og det kognitive funktionsniveau. Der kan sagtens være personer, der er ganske upåfaldende fysisk, men som har massive kognitive udfordringer, ligesom det modsatte også kan være tilfældet.  Den sammenhæng, der hyppigst ses, er mellem træthed og kognition. Det kan derfor være vanskeligt at afgøre, om de kognitive vanskeligheder primært skyldes forandringer i hjernen, eller om de er sekundært afledt af træthed eller nogle af de kendte emotionelle tilstande, personer med MS tit befinder sig i, hvor især depression, stress og krisereaktioner er velkendte. Også kroniske smertetilstande påvirker det kognitive funktionsniveau, især med hensyn til koncentration og opmærksomhed. Typiske vanskeligheder De problemer, patienterne på Sclerosehospitalerne typisk beskriver, er vanskeligheder med opmærksomheden. De beskriver vanskeligheder med at holde fokus: de let afledes af for eksempel lyde og synsindtryk, eller deres egne tanker...