Diabetesforebyggelse og -behandling – kan indsatser overfor sundhedskompetence mindske uligheden?

Helle Terkildsen Maindal | Sep 2019 | Almen praksis |

Helle Terkildsen Maindal
professor, forskningsleder, MPH, ph.d.,
Institut for Folkesundhed,
Forskningsenhed for
Sundhedsfremme og Befolkningssundhed,
Aarhus Universitet, Aarhus,
Steno Diabetes Center Copenhagen,
Afdeling for Sundhedsfremme

Anna Aaby
læge, ph.d.-studerende,
Institut for Folkesundhed,
Forskningsenhed for
Sundhedsfremme og Befolkningssundhed,
Aarhus Universitet

Sundhedskompetence (fra det engelske health literacy) er af WHO identificeret som et væsentligt og lighedsskabende fokusområde for fremtidens sundhedsfremmende indsatser.1  Sundhedskompetence er både et interessant begreb og et konkret redskab, der har potentiale til at udgøre fundamentet i gennemgribende indsatser mod ulighed på alle niveauer af sundhedssystemet samt på tværs af sektorer, der beskæftiger sig med sundhed og trivsel, herunder uddannelses- social- og beskæftigelsessektoren.2,3 Sundhedskompetence er kombinationen af de personlige kompetencer og ressourcer, der i en given situation behøves for, at mennesker kan tilgå, forstå, evaluere og bruge information og tilbud til at tage beslutninger om sundhed. Begrebet inkluderer evnen til at kommunikere, holde fast i og handle på disse beslutninger.4  Mange internationale studier peger på en sammenhæng mellem sundhedskompetence og en række sundhedsudfald.5 Flere danske studier er i tråd med den internationale litteratur, og peger på, at begrænset sundhedskompetence i den generelle befolkning eller specifikke sygdomsgrupper hænger sammen med dårligere fysisk og mental sundhed og uhensigtsmæssige sundhedsvaner.6-9  Yderligere viser flere af de danske studier, at sundhedskompetence er en del af forklaringen på sammenhængen mellem sociale sundhedsdeterminanter for eksempel sammenhæng mellem uddannelse og sundhed.10,11  Sundhedskompetence og diabetes Sundhedskompetence spiller en væsentlig rolle ind-enfor forebyggelse og behandling af diabetes. Et internationalt review12 fra 2014 konkluderede, at lav sundhedskompetence hænger tæt sammen med viden om diabetes, og formentlig også med sundhedseffekter, herunder egenomsorg og glykæmisk kontrol. Dette bekræftes i en oversigt over reviews fra 2018.13 En omfattende undersøgelse af godt 29.000 borgere fra region Midtjylland viste i 2016, at personer med kroniske tilstande, såsom diabetes og hjerte-kar-sygdom har, sammenlignet med den generelle befolkning, væsentlig flere vanskeligheder med at forstå sundhedsinformation og gå i dialog med sundhedspersonale.9  Et andet stort dansk studie blandt 1400 personer med type 1-diabetes viste desuden, at høj sundhedskompetence er tæt associeret med lav HbA1c uafhængigt af uddannelsesmæssig baggrund.14 ...