Fremskreden kræft – hjælpemidler, ADL-evne og livskvalitet

Anja Funch | Jun 2019 | Onkologi |

Anja Funch
kandidat i ergoterapi, Fysio- og ergoterapi,
Aarhus Universitetshospital,
Forskningsinitiativet for
Aktivitetsstudier og Ergoterapi,
Almen praksis,
Syddansk Universitet

Eva Ejlersen Wæhrens
MScOT, ph.d.,
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier
og Ergoterapi, Almen praksis,
Syddansk Universitet, Parker Instituttet,
Københavns Universitetshospital
Bispebjerg og Frederiksberg

Naja Benigne Kruse
kandidat i ergoterapi,
Via University College,
Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus,
Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier
og Ergoterapi, Almen praksis,
Syddansk Universitet

Karen la Cour
professor, MSO, ph.d. MSc., OT.
Nationalt Videncenter for
Rehabilitering og Palliation,
Odense Universitets Hospital
og Syddansk Universitet

Hanne Peoples
MSc, ph.d.,
Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning,
University College Lillebaelt, UCL,
Fyn

Personer med fremskreden kræft har en øget risiko for reduceret fysisk funktionsevne,1-4 hvilket kan påvirke evnen til at varetage almindelig daglig levevis (ADL) og helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL).2,5-8 Ifølge World Health Organization (WHO)9 og Sundhedsstyrelsen10 er både ADL-evne og HRQoL vigtige mål i behandlingen af mennesker med kræft. Endvidere viser studier af mennesker med kræft, at deltagelse i ADL er vigtigt for at opretholde HRQoL.2,3,8,11  Sundhedsstyrelsen anbefaler kompensatoriske interventioner, såsom hjælpemidler med henblik på at fremme ADL-evne og HRQoL i palliative stadier.10 Et kvalitativt studie, der omhandler mennesker med fremskreden kræft fandt endvidere, at anvendelse af hjælpemidler kan reducere energiforbrug, og dermed give overskud til deltagelse i meningsfulde aktiviteter.8  Forskningsresultater tyder på, at anvendelse af hjælpemidler er relateret til højere ADL-evne12-14 og højere HRQoL.15-17 Imidlertid omhandler forskning i hjælpemidler typisk mennesker med kroniske sygdomme,18-20 og det er derfor uvist, om det samme gør sig gældende for mennesker med kritisk sygdom, herunder fremskreden kræft.  Formålet med dette studie var derfor at undersøge, om mennesker med fremskreden kræft, der har hjælpemidler, har højere eller lavere ADL-evne og/eller HRQoL, end mennesker med fremskreden kræft, der ikke har hjælpemidler. Metode Studiet havde et eksplorativt tværsnitsdesign, baseret på data fra et tværsnitsstudie i projektet ”Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem” (AKT-projektet).21,22 Deltagerne var patienter med kræft rekrutteret fra universitetshospitalerne i Aarhus og Odense. Inklusionskriterierne var: ≥18 år, diagnosticeret med fremskreden kræft af den ansvarlige onkolog, forventet overlevelsestid på ≥4 måneder, bosat i eget hjem eller på plejehjem, bosat på Fyn eller bosat indenfor en radius af 60 km fra Aarhus og en WHO-performance status-score23 på 1-3. Data blev indsamlet i deltagernes eget hjem i perioden februar 2013 - maj 2014 af fem projekt--ergoterapeuter. I dataindsamlingen indgik registrering af, hvilke hjælpemidler deltagerne havde, og undersøgelsesredskabet ”Almindelig Daglig Levevis - Interview” (ADL-I)24 blev anvendt til at evaluere...