Betydning af behandling med TNF-inhibitor for rater af hofte- og knæalloplastikker hos patienter med reumatoid artrit

René Cordtz | maj 2019 | Reumatologi |

René Cordtz
læge, ph.d.-studerende,
Videncenter for Reumatologi
og Rygsygdomme,
Rigshospitalet, Gentofte

Lene Dreyer
specialeansvarlig overlæge,
klinisk professor,
Aalborg Universitetshospital,
Aalborg Universitet

Moderat og høj sygdomsaktivitet i de første år efter debut af reumatoid artrit (RA) øger risikoen for irreversibel ledskade og alloplastikoperationer.1 I de seneste årtier er der i flere lande observeret faldende rater af alloplastikoperationer i RA-populationer parallelt med, at raterne stiger for baggrundsbefolkningen. De nedadgående rater for RA-populationer tilskrives i de fleste studier en, i bred forstand, generel forbedring i behandlingen af patienter med RA. Nyere deskriptive korrelationsstudier fra Danmark og England har vist en sammenhæng mellem det faldende behov og introduktionen af TNF-inhibitors (TNFi) i behandlingen af RA.2-4 Et sådant fund leder farligt hurtigt tankerne hen på, om der kunne være kausalitet, men her er det vigtigt at understrege, at der absolut ikke findes belæg for dette endnu. Studier fra andre lande har da også vist et begyndende fald i incidensraterne af alloplastikkirurgi før introduktionen af de første TNFi.5,6  Betydning af TNFi-behandling for alloplastik-behovet I et nyligt observationelt studie af Hawley og kollegaer - herunder forfatterne af denne artikel - blev incidensraten af hofte- og knæ-alloplastikoperationer undersøgt hos TNFi-behandlede og propensity score-matchede TNFi-behandlingsnaive patienter.7 I studiet anvendtes data fra British Society of Rheumatology Biologics Register for RA-patienter (BSRBR-RA), der er den britiske pendant til DANBIO. BSRBR-RA blev oprettet i 2001 og indeholder data fra mere end 20.000 patienter med RA. Det blev oprindeligt oprettet for at monitorere behandlingsrespons og -sikkerhed af TNFi-behandling.  I Storbritannien foreskriver National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidelines, at patienter med RA skal have en DAS28-værdi på over 5,1 for at få TNFi-behandling. Samtidigt blev der i BSRBR-RA også rekrutteret en TNFi-behandlingsnaiv kohorte, hvor patienter skulle have en DAS28-værdi på over 4,2. I BSRBR-RA blev rekrutteringen til disse TNFi- og non-TNFi-kohorter i første omgang stoppet i 2008, hvilket betyder, at hovedresultaterne fra Hawley’s studie omhandler en periode fra 2001 til og med...