Optimal behandlingslængde for pneumoni i almen praksis

Kamilla Møller Gundersen | Apr 2019 | Sygeplejersken | Lungemedicin |

Kamilla Møller Gundersen
læge, KBU,
Akutafdelingen,
Slagelse Sygehus

Malene Plejdrup Hansen
læge, ph.d., lektor,
Center for Almen Medicin,
Aalborg Universitet

Det er velkendt, at antibiotikabrug, hvad enten det er hensigtsmæssigt eller ej, er hovedårsagen til de stigende problemer med resistente bakterier.  Almen praksis står for langt størstedelen af antibiotikaforbruget - og ofte udskrives recepten til patienter med pneumoni.1 Derfor har flere lande forsøgt sig med at reducere varigheden af antibiotikabehandling af samfunds-erhvervet pneumoni.  I Danmark udkom Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) i 2016 med en ny behandlingsvejledning for behandling af nedre luftvejsinfektioner - hvor behandlingslængden ved mistanke om pneumoni i almen praksis anbefales reduceret fra tablet penicillin V 1 MIE (660 mg) x 3 i syv døgn til 1 MIE (660 mg) x 4 i fem døgn.2  Det anbefales at dosere x 4 dagligt for at nedsætte risikoen for behandlingssvigt og udvikling af resistens.2  Forskerne bag det aktuelle review ønskede derfor at se lidt nærmere på de randomiserede studier, som har sammenholdt en kortvarig antibiotikakur (fem dage) med en længerevarende kur (syv dage eller længere) hos voksne med samfundserhvervet pneumoni. Resultater I alt seks studier blev inkluderet i reviewet. Vi fandt, at behandlingslængderne var sammenlignelige, hvad angår effekt på symptomer og fund (88-95% versus 88-96%) samt eradikation af de patogene bakterier (100% versus 95-100%). Kun få studier rapporterede om bivirkninger (ingen forskel på de to grupper).  Desværre var der ingen studier, som præsenterede data omhandlende udviklingen af resistente bakterier. De anvendte antibiotika var enten quinoloner (levofloxacin, gemifloxacin) eller amoxicillin. De inkluderede studier blev vurderet af varierende metodologisk kvalitet via en Jadad-score (minimum et point, maksimum fem point). To studier opnåede fire point, tre studier tre point, og et enkelt studie fik to point. Diskussion Der synes at være en sammenlignelig effekt mellem en korterevarende (fem dage) og en længerevarende (syv dage eller længere) antibiotikabehandling hos voksne med samfundserhvervet pneumoni. Det bør dog haves in mente, at der til...