Prænatal eksponering for rygning og udvikling af psykopatologi

Rikke Wesselhöft | Mar 2019 | |

Rikke Wesselhöft
ph.d., læge i hoveduddannelse, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling Odense,
Psykiatrien i Region Syddanmark

Gravides rygning er et stort sundhedsproblem.1 Selvom antallet af kvinder, der ryger i graviditeten er faldet i Danmark gennem de seneste årtier, er der fortsat 10-12%, der ryger under graviditeten.2 I USA er andelen ca. 15%.3  Det er velkendt, at tobaksrygning under graviditeten er forbundet med en øget risiko for lav fødselsvægt hos barnet. Dette skyldes formentlig, at nikotin mindsker blodgennemstrømningen af placenta og dermed tilførslen af næring til fosteret/barnet. Det kan dog også skyldes, at andre indholdsstoffer fra cigaretter (for eksempel carbon monoxid) mindsker iltindholdet i blodet.  Rygning under graviditeten er dog også forbundet med øget risiko for psykiske problemer og sygdomme hos afkommet.4,5 En del af forklaringen på denne sammenhæng kan ligge i, at lav fødselsvægt også er en prædiktor for kognitive og følelsesmæssige vanskeligheder.6,7 Lav fødselsvægt kan således fungere som en mediator mellem eksponeringen (mors rygning) og outcome (psykopatologi). Det er derfor uvist, i hvor høj grad tobaksrygning i graviditeten i sig selv er en kausal faktor for udvikling af senere psykopatologi.  Et studie peger på, at kun en mindre del (6,6%) af sammenhængen mellem eksponering for rygning og udvikling af psykopatologi er medieret af lav fødselsvægt.8 Men dette studie undersøgte kun outcome hos børn i alderen 5-12 år, og kunne derfor ikke sige noget om udvikling af psykiske problemer hos unge og voksne.  Metode Vi undersøgte sammenhængen mellem intrauterin eksponering for tobaksrygning og senere udvikling af psykisk sygdom.9 Til dette formål anvendte vi en anerkendt amerikansk tre-generations kohorte af familier med høj eller lav risiko for depression.10,11 Kvinder med depression blev rekrutteret fra ambulante psykiatriske klinikker med speciale i behandling af affektive lidelser. Ikke-deprimerede kvinder (uden tidligere psykisk lid-else) blev rekrutteret fra samme geografiske område. Eksklusionskriterier var tidligere svær psykopatologi i form af: skizofreni, bipolær lidelse, stofmisbrug og dyssocial personlighedsstruktur.  Inklusionsperioden begyndte i 1982 (Generation 1),...