Dansk Forskningsnetværk for Sygeplejersker i Kræftfeltet (DFSK) – et nyt videns- og samarbejdsnetværk

Mette Kjerholt | Feb 2019 | Onkologi |

Mette Kjerholt
sygeplejerske, ph.d., forskningsleder,
Enhed for Sygeplejeforskning,
Hæmatologisk Afdeling,
Sjællands Universitetshospital,
Roskilde

Pia Riis Olsen
sygeplejerske, ph.d.,
klinisk sygeplejespecialist,
Kræftafdelingen,
Aarhus Universitets Hospital

Karin B. Dieperink
sygeplejerske, ph.d., lektor, viceinstitutleder,
Onkologisk Afdeling, Videncenter for
Rehabilitering og Palliation (REHPA),
Odense Universitets Hospital,
Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskning i kræftsygepleje er afgørende for patienter, deres familier og for at forbedre sygeplejen. Sygeplejersker, der arbejder indenfor kræftområdet, skal yde helhedsorienteret og evidensbaseret sygepleje under hele patientforløbet, fra før diagnosen stilles og gennem behandlingsforløbet, inklusiv et eventuelt rehabiliterings- og palliationsforløb.  Det er estimeret, at antallet af patienter diagnosticeret med kræft årligt vil øges fra 35.100 patienter i perioden 2009-2013 til 47.151 patienter i perioden 2029-2033.1 På baggrund af bedre diagnosticering og behandling lever flere med kræft i længere tid end tidligere. Dette betyder blandt andet, at ca. 250.000 danskere i dag lever med kræft, hvilket også har stor betydning for - og indvirkning på - patienternes familier og øvrige netværk.2 Sundhedsstyrelsen fastslår i oplægget til Kræftplan IV: ”Kræftpatienter oplever ofte, at deres forløb ikke hænger sammen, og nogle oplever, at de ikke inddrages tilstrækkeligt i deres forløb”.3 Det betyder blandt andet, at både patienten, dennes familie samt øvrige netværk er udfordrede fysisk, psykisk og socialt i alle faser af patientforløbet - både fra før diagnosen stilles samt under og efter behandlingen.4 På baggrund af disse kvalitetsbrud i patientforløbet er det nødvendigt, at der skabes mulighed for at sygeplejersker med forskningsbaggrund kan bidrage aktivt med den bedst tilgængelige viden i udviklingen på kræftområdet.  Forskere med sygeplejefaglig baggrund i kræftfeltet udgør både internationalt og nationalt en lille gruppe set i relation til den samlede gruppe forskere med sygeplejefaglig baggrund. Derfor vil denne gruppe have gavn af at indgå i et netværk for at styrke både viden og samarbejde indenfor forskning i kræftsygepleje internationalt og nationalt. Formål med netværket DFSK har til formål at udvikle og vedligeholde et nationalt fagligt netværk med henblik på: • At synliggøre og formidle dansk forskning udført af sygeplejersker rettet mod kræftpatienter og deres familier og øvrige netværk, nationalt og internationalt. • Gennem forskning, at bidrage til...