CNS-profylakse og intensivering af behandling af yngre højrisiko- patienter med diffust storcellet B-celle lymfom

Judit Meszaros Jørgensen | Feb 2019 | Hæmatologi |

Judit Meszaros Jørgensen
overlæge, ph.d.,
Hæmatologisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital,
formand for Dansk Lymfomgruppe

Nordic Lymphoma Group er en sammenslutning af lymfom-interesserede læger i de nordiske lande, der primært har fokus på at iværksætte investigator-initierede kliniske protokoller.  Large Cell Working Group fokuserer på at forbedre behandlingsresultater for yngre patienter med diffust storcellet B-celle lymfom og har gennemført to fase II kliniske studier, CRY-04 og CHIC. Kombinerede resultater af CRY-04 og CHIC-studiet blev præsenteret ved ASH i 2018 som poster. Selv om behandlingsresultater for diffust storcellet B-celle lymfom er signifikant forbedret efter indførelse af rituximab i førstelinje-behandling, har patienter med højrisiko sygdom stadig en suboptimal overlevelse, og forekomsten af recidiv i CNS uden en adækvat CNS-profylakse er høj. De to nordiske fase II-studier, CRY-04 og CHIC har fokuseret på CNS-profylakse og intensivering af behandling hos yngre højrisiko-patienter.  Patienter og metode Inklusionskriterierne var ens i de to studier: Patienter under 65 år med højrisiko DLBCL blev inkluderet. Behandlingen i CRY-04 studiet bestod af seks serier R-CHOEP-14 efterfulgt af en serie højdosis methotrex-at og en serie højdosis cytarabine.  I CHIC-studiet blev CNS-profylaksen flyttet til begyndelsen af behandlingen. Kemoterapien indledtes med to serier højdosis methotrexat kombineret med R-CHOP, som efterfulgtes af fire serier R-CHOEP og en serie højdosis cytarabin. DepoCyte (liposomal cytarabin) blev givet intrathekalt i forbindelse med første, tredje og femte behandlingsserie.  Immunhistokemiske analyser for CD10, BCL6, MUM1, MYC og BCL2 samt fluorescent in situ hybridization for BCL2 og c-MYC translokation var udført på preterapeutiske formalinfikserede og paraffinindstøbte tumorbiopsier.  Resultater Der blev inkluderet 303 patienter i de to studier, 160 i CRY-04 og 143 i CHIC. Heraf kunne 295 evalueres med hensyn til respons. Patienterne i de to studier var sammenlignelige med hensyn til alder (medianalder 54 år i CRY-04 og 56 år i CHIC-studie (p=0,22)) samt kønsfordeling, Ann Arbor stadium og aaIPI.  Behandlingsresultater var forbedret i CHIC-studiet sammenlignet med CRY-04. Fire års PFS var 81% i...