Kroniske smerter og brug af opioider påvirker sexlysten

Hanne Birke | Dec 2018 | #B07A91 |

Hanne Birke
MPH, ph.d.-studerende,
Onkologisk Afdeling,
Rigshospitalet

Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at patienter med kroniske non-maligne smerter og et forbrug af opioider har større risiko for at opleve problemer med sexlivet. Studiet er det første af sin art, som har undersøgt denne sammenhæng i en større repræsentativ befolkningsgruppe (N=11.517). 

Et højt antal kroniske smertepatienter er blevet behandlet med opioider gennem de seneste 20-30 år.1-3 Derfor er sammenhængen mellem kroniske smerter, opioidbehandling og en øget risiko for problemer med sexlivet bekymrende.4-6 I perioden 2000-2013 er den samlede mængde af udskrevne opioider til kroniske smertepatienter steget med 38% i Danmark.1 Når man sammenligner med baggrundsbefolkningen, er de kroniske smertepatienter, udover bivirkninger af opioider, også i øget risiko for at være påvirket af andre faktorer, der også kan påvirke sexlivet negativt, som for eksempel uarbejdsdygtighed, ko-morbiditet og psykiske lidelser.4,7 Det at have problemer med sexlivet, bliver generelt underrapporteret af patienterne, har lav bevågenhed blandt sundhedsprofessionelle og samtidig er der sparsom forskning på området.8 

Opioiders påvirkning
Opioider påvirker det endokrine system via undertrykkelse af kønshormonproduktionen, især ved et længerevarende opioidforbrug. En reduktion i kønshormoner (testosteron, østradiol og non-steroid hormoner) kan forårsage infertilitet, menstruationsforstyrrelser, galaktorré, erektil dysfunktion, nedsat seksuel lyst, tab af muskelmasse, angst, depression og osteoporose.9 Udover et fald i kønshormoner, kan opioidforbruget også skabe andre forstyrrelser i patienters sexliv på grund af sedation, forstoppelse, kognitiv dysfunktion, kvalme, opkastning og svimmelhed.10 

Undersøgelsens formål var:
At undersøge forekomsten af individer med seksuelle problemer og sammenhængen med antallet af smertelokalisationer.
At undersøge sammenhængen mellem kronisk smertestatus, korttids- eller langtidsopioidforbrug og seksuelle problemer.
At undersøge kommunikationen om seksuelle problemer med sundhedsprofessionelle. 

Metoder
Data blev indhentet fra den Danske Nationale Kohorte Studie (DANCOS), der kombinerer data fra de danske Sundhed- og Sygelighedsundersøgelser (SUSY) med det danske nationale register.11 I alt 11.517 personer i alderen 18-74 år (uden en kræftdiagnose) udfyldte spørgeskemaet i 2013 (svarprocent: 56%). Patienter med kroniske smerter blev identificeret via spørgsmålet: ”Har du haft kroniske/langvarige smerter i seks måneder eller mere?”. Opioidbrugere blev klassificeret som langtidsbrugere, hvis de havde fået udskrevet mindst én recept i seks separate måneder inden for et år, og som kortvarige brugere, hvis de havde fået udskrevet mindst en recept i det foregående år.12,13 

Seksualiteten blev analyseret ud fra spørgeskemadata om selvrapporteret tilfredshed med sexlivet, manglende eller nedsat sexlyst. Derudover var der et spørgsmål om, hvorvidt deltagerne havde talt med en sundhedsprofessionel om seksuelle problemer indenfor de seneste fem år. 

Logistiske regressionsmodeller blev anvendt til analyser af sammenhæng mellem kroniske non-maligne smerter, opioidbrug og mangel på/lav seksuel lyst og utilfredshed med sexlivet. Resultaterne præsenteres i odds ratio (OR) med tilhørende 95% konfidensinterval (CI).

Undersøgelsens hovedresultater
Patienter med kroniske non-maligne smerter har øget risiko for at opleve seksuelle problemer sammenlignet med personer uden smerter, og brug af opioider forstærker yderligere den negative påvirkning på sexlivet.

Kroniske smerter
Kroniske non-maligne smertepatienter havde omkring 40% højere sandsynlighed for at være utilfredse med sexlivet eller have manglende/lav seksuel lyst, sammenlignet med personer uden kroniske smerter. Hvis kroniske non-maligne smertepatienter havde ondt mere end et sted i kroppen, øgede det antallet, der havde problemer med sexlivet. En større andel blandt mænd end blandt kvinder var utilfredse med deres sexliv, mens en større andel blandt kvinder end blandt mænd oplevede manglende/lav sexlyst.

Opioidbehandling til kroniske smertepatienter
Opioidbehandling hos kroniske non-maligne smertepatienter havde en stærk sammenhæng med manglende/lav sexlyst. Langvarig opioidbehandling øgede denne sammenhæng sammenlignet med kortvarigt opioidforbrug, hvilket indikerede et dosis-responsforhold. I forhold til personer uden kroniske smerter havde kroniske smertepatienter i et langtidsopioidforbrug 70% højere sandsynlighed for at være utilfredse med sexlivet, og 164% havde højere sandsynlighed for at have manglende eller nedsat sexlyst. 

Kun hver tiende, uafhængigt af kronisk smertestatus eller opioidforbrug, havde talt med sundhedspersonale om seksuelt relaterede problemer indenfor de seneste fem år. 

Perspektivering
Inden opioidbehandling påbegyndes, bør patienterne informeres om, at opioidforbrug har en øjeblikkelig virkning på det endokrine system, og at langvarigt opioidforbrug kan forårsage et nedsat niveau af kønshormoner. En måling af hormonniveauet før påbegyndelse af opioidbehandling bør overvejes, efterfulgt af regelmæssig overvågning af hormonniveauet i behandlingsperioden. 

Hvis niveauet af kønshormon er nedsat, kan enten behandling med hormontilskud eller ophør af opioidbehandling være en løsning. Patienter i opioidbehandling bør ligeledes tjekkes rutinemæssigt for mulige problemer med sexlivet, helst i en tværfaglig behandlingsindsats, med løbende vurdering af fordele og ulemper ved opioidbehandlingen. Da langvarig opioidbehandling har vist sig at være ineffektiv til behandling af kroniske smerter, bør andre behandlingstiltag med bedre langtidseffekt tilbydes patienterne, såsom patient-uddannelse, kognitiv terapi, afspænding, mindfulness og fysisk træning.

Konklusion

Kroniske non-maligne smertepatienter har større sandsynlighed for at opleve problemer med sexlivet, og det ser ud til, at især langvarig opioidbehandling yderligere forværrer den negative indvirkning på sexlivet. Dette er et problem for folkesundheden, da et velfungerende sexliv spiller en central rolle i ens selvvurderede helbred og trivsel. At få italesat seksuelle problemer virker stadig til at være tabubelagt indenfor sundhedsvæsenet.

Interessekonflikter: Hanne Birke har ingen interessekonflikter.

Artiklen præsenterer en kort gennemgang af denne artikel: Birke H, Ekholm O, Højsted J, Sjøgren P, Kurita GP. Chronic pain, opioid therapy, sexual desire and satisfaction in sexual life: A population-based survey. Pain Med 2018;0:1-9.

Referencer

1. Birke H, et al. Chronic non-cancer pain and the epidemic prescription of opioids in the Danish population: Trends from 2000 to 2013. Acta Anaesthesiol Scand 2016;60:623-633. 2. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain – United States, 2016. JAMA 2016;315:1624-1645. 3. Busse JW, et al. Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain. CMAJ 2017;189:659-666. 4. Ambler N, Williams AC, de C, Hill P, Gunary R, Cratchley G. Sexual difficulties of chronic pain patients. Clin J Pain 2001;17:138-145. 5. Hastie BA, Gilson AM, Maurer MA, Cleary JF. An Examination of Global and Regional Opioid Consumption Trends 1980–2011. J Pain Palliat Care Pharmacother 2014;28:259-275. 6. Danish Health Authority. Kortlægning af opioidforbruget i Danmark. 1–85 (2016). Available at: https://www.sst.dk/da/Feeds/~/media/69913B827BAA4850A9A70E0CF76CB305.ashx. (Accessed: 1st September 2016) 7. Kwan KSH, Roberts LJ, Swalm DM. Sexual dysfunction and chronic pain: The role of psychological variables and impact on quality of life. Eur J Pain 2005;9:643-652. 8. Hertoft P, Møhl B, Graugaard C. Krop, sygdom og seksualitet. Hans Reitzels Forlag, 2006. 9. Katz N, Mazer NA. The impact of opioids on the endocrine system. Clin J Pain 2009;25:170-175. 10. Ajo R, et al. Opioids Increase Sexual Dysfunction in Patients With Non-Cancer Pain. J Sex Med 2016;13:1377-1386. 11. Davidsen M, Kjøller M, Helweg-Larsen K. The Danish National Cohort Study (DANCOS). Scand J Public Health 2011;39:131-135. 12. Højsted J, Ekholm O, Kurita GP, Juel K, Sjøgren P. Addictive behaviors related to opioid use for chronic pain: a population-based study. Pain 2013;154:2677-2683. 13. Ekholm O, Kurita GP, Højsted J, Juel K, Sjøgren P. Chronic pain, opioid prescriptions, and mortality in Denmark: A population-based cohort study. Pain 2014;155:2486-2490.