Færre skoldninger vil reducere forekomsten af hudkræft

Seksuelle dysfunktioner hos personer med MS i relation til neuropsykiatriske aspekter og behandling – et review-studie

| Sep 2018 | #00A65E |


Den menneskelige seksualitet er bestemt af flere faktorer, blandt andet kønsidentitet, seksuel orientering, arousal, orgasme og emotionel tilfredsstillelse. DSM V definerer seksuelle vanskeligheder som en persons vanskeligheder med at agere seksuelt og opnå seksuel tilfredsstillelse, og vanskelighederne skal have været til stede minimum seks måneder. 

Hertil kommer faktorer som depression, angst og stress. Kognitive faktorer som opmærksomhedsforstyrrelser og nedsat initiativ menes også at have betydning. Også personens partners seksualitet er af betydning. Den generelle tilgang til seksuelle vanskeligheder har typisk været medicinsk og/eller psykoterapeutisk. Seksuelle dysfunktioner (SD) hos personer med multipel sklerose (MS) er et signifikant, men dog ofte overset og undervurderet symptom hos personer med MS. Det vurderes, at 50-90% af mænd med MS og 40-80% af kvinder med MS har seksuelle vanskeligheder, hvilket er signifikant mere end i den generelle befolkning.

Baggrund for artiklen
På et møde tilbage i 2012 for psykologer og neuropsykologer i RiMS* med tema om seksuelle dysfunktioner, særligt hos personer med kognitive vanskeligheder, blev det tydeligt, at emnet er dårligt belyst, og den faktuelle viden er sparsom. Seksuelle dysfunktioner hos personer med MS er oftest beskrevet i urologien, og de psykologiske aspekter er sjældent analyseret. Det blev på et senere møde besluttet at arbejde videre med at samle og systematisere viden om seksuelle dysfunktioner i form af en review artikel, og der blev søgt økonomisk støtte til arbejdet i RiMS. Formålet med reviewet har været at beskrive den eksisterende viden på området samt at belyse psykologiske interventioner anvendt overfor seksuelle dysfunktioner.

Metode
Vi gennemførte et scoping review over følgende stadier:
Identifikation af forskningsspørgsmålet.
Hvilke psykologiske og neuropsykologiske faktorer påvirker seksuel dysfunktion ved MS og omvendt?
Hvilke former for psykologiske interventioner, der sigter mod at forbedre seksuelle dysfunktioner i MS, er tilgængelige?

• Identifikation af relevante studier
Vi søgte på PubMed, CINHAL og Psychinfo i november 2013 og brugte søgeordene: Multibel sclerose, sex, seksuelle symptomer, seksuelle forstyrrelser, seksuel tilfredsstillelse, seksuel funktion, lubrikation og orgasme. Sprogligt blev studierne begrænset til engelsk, tysk, spansk, fransk, hollandsk og italiensk og tidsmæssigt til studier efter 1985. Desuden screenede vi referencelisterne i de inkluderede studier for nyligt udgivne artikler i relevante tidsskrifter.

• Udvælgelse af studier
De første søgninger gav 1695 artikler. Efter gennemlæsning og vurdering endte vi med at have 23 studier til reviewet. Studierne inkluderede 13.259 personer med MS og 532 personer i kontrolgrupper. Hoved-inklusionskriteriet var, at SD skulle relateres til psykologiske eller neuropsykologiske problemstillinger for eksempel kvaliteten af parforhold og seksualitet, livskvalitet eller forskellige psykoterapeutisk tilgange til SD hos personer med MS. Studierne skulle også inkludere patienter, der klart tilhørte målgruppen, det vil sige, at de havde diagnosticeret MS og SD. Der skulle være kvantitative data, og der skulle være fokus på (neuro)psykologiske aspekter eller interventioner adresserende seksualitet, og endelig inkludere neuropsykologiske vurderinger fundet ved neuropsykologiske test.

• Dataudtrækning
Følgende data blev trukket ud: 1) Navn og mål for studiet. 2) Studietype. 3) Rekrutteringsprocedure. 4) Tid og sted for studiet. 5) Dataindsamlingsmetode. 6) Varighed af intervention/behandling. 7) Etisk godkendelse. 8) Definition af SD. 9) Statiske metoder. 10) inklusions- og eksklusionskriterier. 11) Demografiske data. 12) Målte variable for SD, psykologiske og neuropsykologiske vurderinger.

Resultater
Dette er så vidt vi ved det første review, der systematisk identificerer og opsummerer litteraturen vedrørende de psykologiske og neuropsykologiske aspekter ved MS patienters seksuelle vanskeligheder. De fleste studier er relativt små, hvilket begrænser mulighederne for fortolkninger. MSISQ (Multible Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionaire) og FSFI (Female Sexual Function Index) er de hyppigst anvendte undersøgelsesmetoder. De er velanskrevne i klinisk arbejde og forskning, men herudover er der i de nævnte studier anvendt flere forskellige tests og spørgeskemaer.

Udover store metodiske forskelle fandt vi ofte mangelfulde begrebsafklaringer og definitioner. Dette kan have sproglige og kulturelle årsager. For eksempel søgte vi på ordet ”intimacy”, der i nogle studier udelukkende betegner samleje, mens det i andre beskriver kvaliteten af en relation. Relationen mellem depression, angst og livskvalitet og SD er almindeligt undersøgt, hvorimod specifikke emner som kognitive vanskeligheder, fatigue og coping i relation til SD kun sjældent undersøges. 

Depression anses for at være det hyppigst forekommende psykiatriske symptom hos personer med MS. Af de 18 studier, der undersøgte forholdet mellem SD og depression fandt ni en signifikant sammenhæng, mens to andre ikke fandt nogen relation. Der er mange faktorer, der kan udløse depression hos personer med MS, for eksempel lokalisation af plaks, psykosociale faktorer, medicin eller andre sygdomme. Sammenhængen mellem SD og depression kunne ses som en ond cirkel, hvor depressionen bidrager til SD og vice versa. Dette støttes af de forhold, at SD ofte viser sig i de tidlige stadier af sygdommen, hvor der ikke er nogen eller kun ringe fysiske funktionsnedsættelser. 

Fem studier viste sammenhæng mellem angst og SD, heraf viste de fire signifikante relationer mellem angst og SD. Sammenhængen mellem SD og livskvalitet blev undersøgt i seks af de 23 studier og alle fandt signifikant sammenhæng. Der viste sig også kønsforskelle, idet der for kvinder var en stærk sammenhæng mellem mindre lystfølelse og livskvalitet, hvilket ikke fandtes hos mænd.

Kønsforskelle i SD hos personer med MS ses både generelt og mere specifikt i forhold til psykologiske faktorer. Dette ses også generelt hos personer uden MS, men kan også forklares ud fra de kønsspecifikke spørgeskemaer, hvor fokus for mænd ofte rettes mod mere funktionelle faktorer, mens undersøgelser af kvinders seksualitet relaterer sig til mere psykologiske og relationelle aspekter. 

Fire studier undersøgte sammenhængen mellem SD og fatigue, og blot to fandt signifikant sammenhæng. Dette var overraskende, idet fatigue er det hyppigst rapporterede symptom på MS. Men på grund af det meget lille antal studier er det vanskeligt at konkludere noget om sammenhængen mellem SD og fatigue, men der er god grund til at anse, at fatigue har en væsentlig indflydelse på seksualiteten.

Blot to ud af tre studier fandt en signifikant sammenhæng mellem kognitiv funktion og SD – og kun hos kvinder, men igen gør det meget lille antal studier det vanskeligt at konkludere noget på sammenhængen. Kommunikation om seksualitet og seksuelle vanskeligheder mellem personer med MS og deres læger var genstand for et af studierne. Her fandt man, at mere end halvdelen af de adspurgte personer med MS rapporterede SD, men kun en tredjedel af dem talte med deres læge om problemet. Blot to af de 23 studier var longitudinelle studier, hvilket var overraskende sygdommens progredierende natur og den sandsynligvis voksende indflydelse på både seksualiteten og psykologiske faktorer taget i betragtning. Lige så overraskende fandt vi kun tre studier af psykologiske interventioner, der ikke viste entydige resultater.

Konklusion

Blandt de udvalgte studier fremgik det, at sammenhængen mellem psykologiske faktorer og SD hos personer med MS er bredt anerkendt. Vi fandt sammenhænge mellem depression, angst og livskvalitet og seksuelle dysfunktioner. Der var overraskende få studier af psykologiske interventioner, resultater og metoder. Et enkelt studie viste, at blot en tredjedel af personer med SD talte med deres læge om problemerne. Der er således behov for mere indgående forskning og udvikling af metoder, der kan støtte og hjælpe personer med MS med deres seksuelle vanskeligheder.

*RiMS er en international organisation for forskellige fagpersoner og institutioner, der arbejder med rehabilitering og behandling af personer med MS. Der afholdes en årlig kongres forskellige steder i Europa, og mellem kongresserne mødes de forskellige faggrupper i ”Special Interest Groups”.

Denne artikel bygger på resultaterne af arbejdet med et review: Pöttgen J, Vis W, Engelbrecht J, Pirard M, Rose A, Lau S, Köpke S. Sexual dysfunctions in MS in relation to neuropsychiatric aspects and its psychological treatment: A scoping review. 
For referencer henvises til atiklen. 

Arbejdet er financieret af RiMS