App øger psoriasis­patienters adhærens til lokalbehandling

Mathias Tiedemann Svendsen | Aug 2018 | Dermatologi |

Mathias Tiedemann Svendsen
ph.d.-stipendiat,
Hudafdeling og Allergicentret, Odense Universitetshospital,
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT),
Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense,
Odense Patient data Explorative Network (OPEN),
Odense Universitets­hospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet, Odense

Klaus Ejner Andersen
professor dr.med.,
Klinisk Institut, Syddansk Universitet,
Hudafdeling og Allergicentret, Odense Universitetshospital,
Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), Odense,
Dermatological Investigations Scandinavia (DIS),
Syddansk Universitet, Odense

Psoriasispatienters brug af en applikation (app) til smartphones øger adhærens (det vil sige, at patienten følger lægens behandlingsplan) til et calcipotriol/betamethason dipropionat (Cal/BD) skumprodukt og reducerer sværhedsgraden af psoriasis. Det viser resultatet af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) udført på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital.1

Nonadhærens er et hyppigt problem og en barriere mod behandlingseffekt
Psoriasis er en kronisk inflammatorisk hudsygdom, der afficerer 2-4% af den voksne danske befolkning2,3 og har store socio-økonomiske konsekvenser.4 Lokalbehandling med et kortikosteroidholdigt præparat er førstevalgsbehandling ved mild til moderat psoriasis.5  Adhærens til antipsoriatiske behandlingsmidler er dog lav: En tredjedel af de udskrevne recepter bliver ikke indløst,6 og op mod 90% af medicin hentet på apoteket bliver ikke anvendt som foreskrevet.7 Manglende adhærens til den topikale behandling resulterer i manglende effekt af behandlingen.8 

Markedet for apps er ukontrolleret, og der er hundredevis af sundhedsapps, der ofte anbefaler psoriasispatienter kvaksalveri, fra indtagelse af bændelorme til healing, og ingen af disse apps har før været testet i et RCT.9 Vi ønskede at bidrage til udvikling af en app og herefter i et RCT teste, om appen kunne hjælpe psoriasispatienterne med at overholde lægens smøreplan.

Patienternes egen forklaring af nonadhærens
To fokusgrupper blev afholdt blandt i alt otte psoriasispatienter10 på Hudafdelingen på Odense Universitetshospital. Grupperne blev struktureret efter WHOs grupperede årsager til medicinsk nonadhærens.11 Psoriasispatienter oplyste som gennemgående temaer, at de havde svært ved at huske den daglige behandling, at lægens forskrifter ikke altid var forståelige samt at ændringer i rutiner resulterede i manglende anvendelse af behandlingen – se tabel 1: 

”Jeg fik udleveret en bunke cremer uden nærmere information om, hvorledes jeg skulle bruge dem. Der mistede jeg fuldstændig troen på lægerne”. Arthur, 20 år, psoriasispatient.10

Design af app
Med erfaringer fra fokusgrupperne blev der i et samarbejde mellem medicinalindustrien, udviklere af medicinsk udstyr og eksterne IT-specialister udviklet en app designet til brug sammen med et Cal/BD skumprodukt. Appen (MyPso SmarTop™ Version 1.0) gav daglige huskebeskeder, havde en dagbogsfunktion og synkroniserede via Bluetooth® til en elektronisk monitor (SmarTop™ number 053776) sat på flasken med Cal/BD skumproduktet, hvorved patienten fik oplyst om den anbefalede daglige medicinmængde var blevet påført.

Test af app 

På Hudafdelingen på Odense Universitetshospital blev 134 psoriasispatienter med let-moderat psoriasis behandlet med et Cal/BD skumprodukt en gang dagligt og randomiseret til enten 28 dages patientstøtte med app (interventionsgruppe) eller standardbehandling (non-interventionsgruppe). Efter de 28 dage, det vil sige uge 4-26, fortsatte psoriasispatienterne med skumproduktet maksimalt en gang dagligt efter behov. Patienterne blev set til opfølgning uge 4, 8 og 26. Ved uge 4 blev adhærensen målt ved at aflæse antal behandlingsdage målt i elektroniske monitorer og ved alle besøg målt på sværhedsgraden af psoriasis. Resultaterne fra uge 4 viste, at appen signifikant øgede andelen af adhærente patienter, defineret som havende behandlet mindst 80% af dagene i en 28-dages behandlingsperiode, i interventions vs. non-interventions gruppe (65% vs. 38%, p = 0,004) (se figur 1). Appen reducerede endvidere signifikant udbredelsen af psoriasis uge 4. 


Konklusion

Kortikosteroidholdige lokalbehandlingsmidler er anbefalet førstevalgsbehandling ved mild til moderat psoriasis, men adhærens til lokalbehandlingerne er lav og resulterer i manglende behandlingsresultater og ledsagende store socioøkonomiske konsekvenser. En app specialdesignet til psoriasispatienter er afprøvet i et RCT og viser, at appen signifikant øgede adhærens og reducerede udbredelsen af psoriasis. Da de fleste patienter har en smartphone, vurderes der at være et potentiale for at udbrede anvendelse af klinisk testede patientstøttende apps til psoriasispatienter.  

Interessekonflikter 
Klaus Ejner Andersen har modtaget økonomisk støtte fra LEO Pharma og et legat fra Kirsten og Volmer Rask-Nielsens fond. 
Mathias Tiedemann Svendsen har været principal investigator. LEO Pharma donerede Cal/BD skumproduktet og elektroniske monitorer (SmarTop™ number 053776) anvendt i studiet. LEO Pharma ejer rettighederne til den anvendte app (MyPso SmarTop™ Version 1.0). LEO Pharma har ikke haft indflydelse på studiedesign og tolkning af data, men fået mulighed for at kommentere på manuskript, hvor der blev rapporteret resultater fra studiet.1

Taksigelser Journalist, M.D., ph.d. Charlotte Strøm har kritisk gennemlæst første udkast til denne artikel.

Referencer

1. Svendsen MT, Andersen F, Andersen KH, Pottegård A, Johannessen H, Möller S, et al. A Supporting App for Psoriasis patients Improves Adherence: A randomised controlled trial. British Journal of Dermatology 2018 [Epub ahead of print]. 2. Parisi R, Symmons DP, Griffiths CE, Ashcroft DM. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. The Journal of Investigative Dermatology 2013;133(2):377-385. 3. Svendsen MT, Jeyabalan J, Andersen KE, Andersen F, Johannessen H. Worldwide utilization of topical remedies in treatment of psoriasis: a systematic review. The Journal of Dermatological Treatment 2017;28(5):374-383. 4. Vanderpuye-Orgle J, Zhao Y, Lu J, Shrestha A, Sexton A, Seabury S, et al. Evaluating the economic burden of psoriasis in the United States. Journal of the American Academy of Dermatology 2015;72(6):961-967. 5. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for psoriasis, 2016. 6. Storm A, Andersen SE, Benfeldt E, Serup J. One in 3 prescriptions are never redeemed: primary nonadherence in an outpatient clinic. Journal of the American Academy of Dermatology 2008;59(1):27-33. 7. Svendsen MT, Andersen F, Hansen J, Johannessen H, Andersen KE. Medical adherence to topical corticosteroid preparations prescribed for psoriasis: A systematic review. The Journal of Dermatological Treatment 2017;28(1):32-39. 8. Carroll CL, Feldman SR, Camacho FT, Balkrishnan R. Better medication adherence results in greater improvement in severity of psoriasis. The British Journal of Dermatology 2004;151(4):895-897. 9. Svendsen MT, Andersen F, Andersen KE. eHealth Technologies as an intervention to improve adherence to topical antipsoriatics: a systematic review. The Journal of Dermatological Treatment 2018;29(2):123-128. 10. Svendsen MT, Andersen KE, Andersen F, Hansen J, Pottegård A, Johannessen H. Psoriasis patients’ experiences concerning medical adherence to treatment with topical corticosteroids. Psoriasis (Auckl). 2016 Aug 23; 6:113-119.  11. Sabaté E. Adherence to long-term therapies: evidence for action: World Health Organization; 2003. Report No.: WHO/MNC/03.01.