Globalt samarbejde om regenerativ medicin indenfor kardiologien

Jens Kastrup | Jan 2018 | Almen praksis |

Jens Kastrup
professor, dr.med.,
Kardiologisk Afdeling,
Hjertecenteret,
Rigshospitalet

Klinisk behandling med stamceller til patienter med hjertesygdom er blevet udført på eksperimentelt niveau siden 2002. Både før og efter er der gennemført mange præ-kliniske og kliniske studier med forskellige celletyper, gener kodende for vaskulære vækstfaktorer med mere. Formålet har været at forstå de bagvedliggende mekanismer og at gennemføre regenerering af beskadiget hjertevæv og genetablere normal hjertefunktion.

Der er undervejs fremkommet et stigende behov og interesse for at samle den eksisterende viden og erfaring med præ-klinisk og klinisk afprøvning af regenerative behandlinger med celler, gener, væv med mere. Der er derfor etableret en ”Transnational Alliance For Regenerative Therapies in Cardiovascular Syndromes” (TACTICS) gruppe med medlemmer fra det akademiske miljø indenfor regenerativ medicin i og udenfor Europa. Baseret på dette forarbejde, er der under den seneste kongres i European Society of Cardiology i august 2017 etableret arbejdsgruppen ”WG for Cardiovascular Regenerative and Reperative Medicine”.

Hjertet har regenerativ kapacitet
TACTIC gruppen har for nylig publiceret et ”Global position paper on cardiovascular regenerative medicine” i European Heart Journal (2017;38:2532-2546). Formålet med artiklen er at forsøge, i kortfattet form, at opsummere eksisterende viden af betydning for kardiovaskulær regeneration, forsøg på at anvende denne viden i præ-kliniske studier, samt resultater fra og problemer ved translationen af dette til klinisk behandling af patienter. I det følgende opsummeres kort nogle af artiklens områder:

Det tidligere dogme om, at hjertet ikke selv havde regenerativ kapacitet, er nu forladt. Det er vist, at der i hjerte findes endogene stamceller med evnen til at dele sig og erstatte kardiomyocytter.

Stimulering eller erstatning af ødelagt væv
Mange forskellige kardiovaskulære regenerative produkter har været testet både præ-klinisk og klinisk (se figur 1).

Der er blevet anvendt to forskellige komplementære strategier i prækliniske og kliniske studier:

Eksogent regenerativt respons, hvor det regenerative produkt (celler/væv) forventes at erstatte det ødelagte væv.

Stimulation af den endogene regenerative proces.

Eksempler på den første strategi kan for eksempel være in-vitro differentieret kardiomyocytter. Den anden strategi anvender stimulation af hjertevævs egne celler eller cirkulerende celler til regeneration af ødelagt væv ved injektion af celler, der secernerer aktive substanser, direkte injektion af aktive substanser og genetisk eller epigenetisk modulering af gener i hjertevævets celler.

Sikre metoder men manglende standardisering
Artiklen gennemgår de kliniske resultater opnået hos patienter med akut myokardieinfarkt, kronisk iskæmisk hjertesygdom med eller uden hjertesvigt, non-iskæmisk hjertesvigt, perifer karsygdom og stroke. Da der er anvendt mange forskellige regenerative produkter i studierne med en bred vifte af kliniske applikationer, er det ikke muligt at komme med en endelige konklusion. Det er dog vigtigt, at man har kunnet konkludere, at behandlingen af patienterne har været sikker, uanset hvilket produkt, der blev anvendt.

Der er en gennemgang af den manglende standardisering i produktionen af regenerative produkter, behandlingsmetode, patient inklusionskriterier, endepunkter med mere, hvilket har været en medvirkende årsag til, at der endnu ikke er et klart svar på, om produkterne gavner patienterne.

Baseret på TACTIC gruppens mangeårige erfaring indenfor området og ved en gennemgang af litteraturen, har man forsøgt at komme med forslag til, hvorledes man kan forbedre vejen fra præ-kliniske til kliniske forsøg af regenerative produkter, der potentielt kan ende med en godkendelse til almen behandling af de besluttende myndigheder.

Konklusion

Regenerativ terapi af hjertepatienter er ofte udgået fra mindre akademiske miljøer med mange forskellige celletyper, gener og vækstfaktorer. Resultaterne har været lovende, og behandlingerne har været sikre.

Der er efterhånden kommet en tiltagende forståelse af, at det er nødvendigt at samle den eksisterende viden og forskningsgrupper i et fælles forum for at bringe behandlingerne ind i næste fase, hvor behandlingerne bliver et reelt tilbud til hjertepatienter.

Etableringen af Transnational Alliance For Regenerative Therapies in Cardiovascular Syndromes” (TACTICS) og WG for Cardiovascular Regenerative and Reperative Medicine In European Society of Cardiology er de første seriøse større samarbejdsfora, der er etableret for at bane vejen for regenerativ behandling af hjertepatienter.