Highlights fra EULAR

Henrik Nielsen, | Aug 2017 | EULAR 2017 | Reumatologi |

Henrik Nielsen,
dr.med.,
speciallæge i reumatologi
og intern medicin

EULAR kongressen 2017 var mangfoldig med deltagelse af omkring 14.000 delegerede sundhedsfaglige, biologer, patientforeninger, patienter med flere. Billedet præget af mange nye og yngre deltagere må tolkes med stor tilfredshed og en stor gave på EULARS 70 års fødselsdag. Omtale af en række nye EULAR rekommandationer er at finde på BestPractice hjemmeside: www.bestprac.dk.

Risikoprofiler
I forhold til mine indtryk fra EULAR vil jeg sætte fokus på en række områder, herunder afgrænsning ved markører for at afstikke målrettet behandling til patienter, hvor risikoprofiler for comorbiditet er høj, eller hvor behandlingseffekt af et givent medicinsk design afprøves i så tidlig sygdomsfase som muligt. 

Det humane genom er centralt både i forhold til en forståelse af, men også i patogenesen for humane sygdomme af såvel inflammatorisk som non-inflammatorisk karakter. En forskergruppe fra Manchester (Smith SL, et al.) fokuserede på identifikation af nye gen-loci i en stor britisk kohorte af børn med juvenil ideopatisk artritis (JIA). Mere end 17 SNPloci gøres til fokusområde, og specielt områder, hvor TNFSF15/TNFF8 forekommer, er fokus for videre afgrænsning.

Læs hele artiklen her.