Forskelle i ønsker for dødsted og graden af angst blandt patienter med maligne og non-maligne sygdomme

Helbredsmæssige følge- virkninger af ensomhed og implikationer for almen praksis

Julie Christiansen | Nov 2016 | Almen praksis |

Julie Christiansen
cand.psych,
DEFACTUM,
Region Midtjylland,
Institut for Psykologi,
Syddansk Universitet

Op mod 200.000 danskere føler sig ensomme.1 Vi har i årevis vidst, at ensomhed har betydning for trivsel og livskvalitet, ligesom megen forskning har dokumenteret, at ensomhed er nært forbundet med eksempelvis depression, lavt selvværd og angst.2 I de seneste år er der endvidere kommet større fokus på de helbredsmæssige følgevirkninger af ensomhed, og meget peger på, at ensomhed udgør en alvorlig udfordring for folkesundheden.3 En nyere dansk undersøgelse viser, at forekomsten af ensomhed i den danske befolkning (+16 år) er ca. 5%.1 Dertil viser studiet, at prævalensen varierer på tværs af aldersgrupper. Forekomsten af ensomhed viser sig således som en flad U-formet fordeling, idet andelen af svært ensomme er højest blandt unge i alderen 16-29 år (6,4%) og ældre over 80 år (5,2%). Ensomhed og dårligt helbred - en veldokumenteret sammenhæng Forskning i sammenhængen mellem vores sociale liv og vores fysiske helbred er langt fra ny, og siden 1970’erne har vi således vidst, at vores sociale liv påvirker vores fysiske helbred. Eksempelvis påviste et berømt sociologisk studie af Berkman og Syme,4 at socialt netværk har betydning for dødelighed, og at ugifte eller personer med få venskabs-relationer dør tidligere end personer, der er gift og personer, der har jævnlig kontakt med nære venner. I nyere tid har en lang række internationale studier endvidere fundet en sammenhæng mellem følelsen af ensomhed og dårligt helbred.5-7 Den mest veldokumenterede sammenhæng ses mellem ensomhed og dårligt selvvurderet helbred, der er belyst i en række prospektive studier og på tværs af forskellige aldersgrupper.7,8 Dertil peger studier på, at ensomhed prædikterer forhøjet blodtryk5,8 ligesom ensomhed blandt ældre er forbundet med en række hjerte-kar-sygdomme9-11 og demens.12 Ensomhed er derudover forbundet med øget dødelighed,6,13,14 og en meta-analyse af dødelighedsstudier fra 2015 finder, at både ensomhed og social isolation øger risikoen for tidlig død.3 Den komplekse sammenhæng mellem ensomhed...