To-stof kemoterapi forbedrer prognosen efter operation for pancreascancer

Morten Ladekarl | Nov 2016 | ASCO 2016 | Onkologi |

Morten Ladekarl
overlæge, dr.med.,
Kræftafdelingen,
Århus Universitetshospital

Patienter, der opereres for pancreascancer, har uden efterbehandling en meget høj risiko for recidiv og død. Standard adjuverende behandling i form af seks serier gemcitabin (Gem) kan nedsætte tilbagefaldsrisikoen med ca. 10 procent-point. I øjeblikket udføres en række randomiserede undersøgelser med mere intensive kemo-regimer, kombinationer af kemo-radioterapi og forsøg med præ- eller perioperativ behandling. Resultaterne af et af disse studier blev på ASCO i år præsenteret af John P. Neoptolemos, Liverpool. Undersøgelsen omfattede 730 patienter, primært fra Storbritannien, som var makroskopisk radikalt opererede for adenocarcinom i pancreas. Patienterne var i god almen tilstand (PS 0-1), 82% havde N+ sygdom og 60% var R1-resecerede. Patienterne blev randomiseret til seks behandlingsserier med enten standard Gem eller med gemcitabin + capecitabin (GemCap). GemCap-kombinationen var forbundet med større hyppighed af diarré, neutropeni og hånd-fod syndrom. Opgørelsen viste, at to-stof kemoterapi med GemCap medførte en signifikant nedsat Hazard Ratio for død (HR=0,82 (CL: 0,68-0,98)), en let øget median overlevelse (25,5 måneder til 28,0 måneder) og en øget estimeret fem-års-overlevelse (fra 16% til 29%). Bør implementeres nationalt Dansk Pancreas Cancer Gruppe har diskuteret resultaterne og finder, at GemCap bør implementeres nationalt som standard adjuverende behandling for pancreascancer-patienter i god almen tilstand. Udover den demonstrerede forbedring giver resultaterne håb om, at studier af de regimer, som er de mest effektive ved metastatisk sygdom, kan vise yderligere effekt efter resektion. Mange opererede patienter er imidlertid for svækkede til efterbehandling, hvorfor også forsøg med præoperativ behandling afventes med stor spænding.