Retspsykiatri i Danmark – status og udfordringer

BestPractice | Jul 2016 | Psykiatri, Neurologi & Multipel sklerose |

Af Dorte Sestoft, overlæge, ph.d., Retspsykiatrisk Center Glostrup Psykisk syge, der begår kriminalitet, vil sædvanligvis ikke blive idømt straf, men i stedet blive dømt til behandling med henblik på at forebygge ny kriminalitet. Antallet af behandlingsdømte i Danmark er de senere år steget voldsomt fra 297 i 1980 til 2058 i sommeren 2008. Det betyder at de psykisk syge kriminelle nu udgør ca. 20% af kriminalforsorgens samlede klientel, hvor de i forhold til deres samlede antal snarere burde udgøre 2-3%. Retspsykiatri er ikke et selvstændigt speciale i Danmark, men et fagområde inden for almenpsykiatrien, og ansvaret for behandlingen af de retspsykiatriske patienter ligger således i regionerne. Behandlingen foregår primært i det almindelige psykiatriske behandlingssystem, men gennem 1990’erne er der etableret retspsykiatriske sengeafdelinger rundt om i landet. Disse afdelinger har ingen særlig forvaltningsmæssig eller juridisk status på nær Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland. Psykiatrilovens regler for tvang er gældende Når en person idømmes behandling, pålægges ansvaret for behandlingen normalt overlægen på den psykiatriske afdeling, personen hører under i henhold til bopælsforhold. Har personen fået dom til anbringelse, vil vedkommende ofte være anbragt på en af de retspsykistriske sengeafdelinger. I særlige tilfælde vil der på grund af farlighed være afsagt dom til anbringelse på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Den behandlingsansvarlige overlæges opgave er at sørge for, at behandlingen føres ud i praksis, herunder at gribe ind hvis den behandlingsdømte ikke følger behandlingen som planlagt. Principielt afviger behandlingen ikke fra den, andre patienter tilbydes, bortset fra, at det som regel vil være muligt at indlægge og tilbageholde på psykiatrisk afdeling i henhold til dommen. En retspsykiatrisk patient kan eksempelvis ikke tvangsbehandles med medicin mod sin vilje i henhold til dommen. Patienten skal som alle andre patienter opfylde Psykiatrilovens regler om tvangsbehandling, hvis dette skal iværksættes. Det er også overlægens ansvar at udfærdige erklæringer til...