Neuropatiske smerter – et overset problem i almen og reumatologisk praksis

BestPractice | Jul 2016 | Reumatologi |

Af Anders Jespersen, læge, ph.d.-studerende, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Et nyere studie har vist, at cirka 20% af den voksne danske befolkning lider af kroniske smerter, og disse er hyppigst lokaliseret til bevægeapparatet. Sammenholdt med, at op mod halvdelen af alle kroniske smertepatienter ikke mener, at de får en sufficient behandling for smerterne, fortjener dette område større fokus i reumatologiske kredse. Dette var også tilfældet på EULAR-kongressen i København. I forhold til tidligere kongresser blev der nemlig fokuseret mere på at belyse forskellige aspekter af smerter. Ændret definition af neuropatiske smerter Et område, der giver anledning til megen diskussion i smertekredse er, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at ændre på definitionen af neuropatiske smerter. Professor Troels Staehlin Jensen fra Dansk Smerteforskningscenter (Aarhus Universitet) var inviteret til at holde oplæg på kongressen. Han har været del af en international arbejdsgruppe med det formål at præcisere definitionen af neuropatiske smerter.  I 1994 definerede The International Association for the Study of Pain (IASP) neuropatiske smerter som: Pain initiated or caused by a primary lesion or dysfunction in the nervous system. Denne definition har givet anledning til debat, idet nogle mener, at definitionen er for uspecifik og ikke afgrænser smerter som følge af egentlige læsioner på nervesystemet tilstrækkeligt fra smerter som følge af sekundær fysiologisk neuroplasticitet (eksempelvis central sensitisering som følge af inflammatorisk smerte). Således har arbejdsgruppen foreslået, at ændre definitionen på neuropatiske smerter til: Pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system, hvilket suppleres med en evidensbaseret inddeling i tre grader (mulig, sandsynlig og definitiv) på baggrund af blandt andet laboratorie-, billede- og neurologiske undersøgelser. I denne forbindelse vil reumatologiske lidelser som kroniske lænderygsmerter og fibromyalgi på baggrund af den eksisterende evidens kunne placeres i gruppen med en mulig neuropatisk komponent, mens eksempelvis smerter som følge...